|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Accountants Association - HAA) là gì?

10:43 | 19/12/2019
Chia sẻ
Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City Accountants Association - HAA) được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả.
Accountants01

Hình minh hoạ (Nguồn: 2fxltd)

Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh

Khái niệm

Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh có tên gọi tiếng Anh là Ho Chi Minh City Accountants Association - HAA.

Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm công tác kế toán ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện thành lập.

Nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

- Hội hoạt động trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế.

- Hội chịu sự quản nhà nước của Sở Tài Chính và là thành viên tự nguyện của Liên hiệp các Hội khoa học và thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. 

Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mĩ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, qui chế, qui định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo qui định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo qui định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành qui tắc đạo đức trong hoạt động của hội.

7. Quản và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng qui định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 6956/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, Trang thông tin điện tử Công báo Thành phố Hồ Chí Minh)

Diệu Nhi

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.