Hoạt động sản xuất (Production activities) là gì? Ý nghĩa kinh tế của hoạt động sản xuất

12:27 | 04/10/2019

Chia sẻ

Hoạt động sản xuất (tiếng Anh: Production activities) là toàn bộ các hoạt động có mục đích của con người (không kể các hoạt động tự phục vụ bản thân) mà tạo ra thu nhập.
maxresdefault

Hình minh họa. Nguồn: Youtube

Hoạt động sản xuất (Production activities)

Định nghĩa

Hoạt động sản xuất trong tiếng Anh là Production activities.

Hệ thống tài khoản quốc gia - SNA đưa ra hai khái niệm về hoạt động sản xuất như sau: 

- Trên góc độ sản xuất:

Hoạt động sản xuất là toàn bộ các hoạt động của con người để tạo ra sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ nhằm thoả mãn các nhu cầu khác nhau của dân cư và xã hội. Những hoạt động đó người khác phải làm thay được và phải được pháp luật của quốc gia thừa nhận.

- Trên góc độ thu nhập:

Hoạt động sản xuất là toàn bộ các hoạt động có mục đích của con người (không kể các hoạt động tự phục vụ bản thân) mà tạo ra thu nhập. Các hoạt động đó người khác làm thay được và phải được pháp luật cho phép.

Thuật ngữ liên quan

Hệ thống tài khoản quốc gia (System of National Accounts, viết tắt: SNA) là một hệ thống các bảng cân đối phản ánh quá trình sản xuất, phân phối, phân phối lại và sử dụng cuối cùng kết quả sản xuất của nền kinh tế quốc dân trong một thời kì nhất định.

Ví dụ

Hoạt động đi học: không phải là sản xuất vì không tạo ra thu nhập, không ai làm thay được chủ thể. Đây là hoạt động tiêu dùng.

Hoạt động dạy học: là hoạt động sản xuất vì tạo ra thu nhập, có thể làm thay được

Hoạt động viết thư, nếu là viết thư cá nhân thì không tính vào hoạt động sản xuất, nhưng nếu người viết là thư kí, viết thư đòi nợ thì đó là hoạt động sản xuất.

Kết luận:

Như vậy, trong các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng không tự làm được hoặc không đủ điều kiện để tự làm được những sản phẩm vật chất và dịch vụ mà mình có nhu cầu.

Ý nghĩa kinh tế của hoạt động sản xuất

Việc hiểu đúng phạm trù sản xuất trong SNA cho phép chúng ta giải quyết hai vấn đề sau: 

(1) Phân định được đâu là hoạt động sản xuất, đâu không phải là hoạt động sản xuất. 

(2) Quyết định phạm vi tính toán các chỉ tiêu. Cụ thể:

- Hoạt động nào được coi là hoạt động sản xuất thì kết quả của nó được tính vào kết quả sản xuất.

- Chi phí cho những hoạt động đó được tính vào chi phí sản xuất hoặc chi phí trung gian.

- Kết quả của các hoạt động đó được dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thống kê doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan