|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value - EV) là gì?

13:27 | 21/12/2019
Chia sẻ
Giá trị doanh nghiệp (tiếng Anh: Enterprise Value, viết tắt: EV) là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản lợi ích hay thu nhập mà doanh nghiệp có thể thu được trong tương lai.
Giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value - EV) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoa

Giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value - EV)

Định nghĩa

Giá trị doanh nghiệp trong tiếng Anh là Enterprise Value, viết tắt là EV. Có nhiều cách định nghĩa về giá trị doanh nghiệp như sau:

- Từ góc độ thị trường, giá trị doanh nghiệp là thước đo tổng giá trị của một công ty, thường được sử dụng như một sự thay thế toàn diện hơn cho giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu (hay giá trị vốn hóa thị trường).

- Theo quan niệm của học thuyết Mác, giá trị doanh nghiệp là giá trị của toàn bộ các tài sản (hữu hình và vô hình) thuộc quyền sở hữu hiện tại của doanh nghiệp.

- Theo quan niệm của các nhà kinh tế học theo trường phái lợi ích, giá trị doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản lợi ích hay thu nhập mà doanh nghiệp có thể thu được trong tương lai.

Các tiêu chuẩn về giá trị doanh nghiệp

(1) Giá trị hoạt động và giá trị thanh lí

- Giá trị hoạt động của một doanh nghiệp là giá trị hay số tiền thu được khi người ta bán một doanh nghiệp còn có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Còn giá trị thanh lí là giá trị hay số tiền khi bán doanh nghiệp không còn tiếp tục được nữa.

- Giá trị hoạt động và giá trị thanh lí doanh nghiệp thường khác nhau. Một doanh nghiệp đang hoạt động thường có giá trị lớn hơn giá trị doanh nghiệp khi bị thanh lí, giải thể hoặc phá sản.

(2) Giá trị sổ sách và giá trị thị trường

- Giá trị sổ sách của doanh nghiệp là toàn bộ giá trị tài sản của doanh nghiệp được phản ánh trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo phương pháp kế toán hiện hành. Giá trị doanh nghiệp của chủ sở hữu là phần giá trị còn lại sau khi lấy giá trị toàn bộ tài sản của doanh nghiệp trừ đi giá trị các khoản nợ phải trả.

- Giá trị thị trường là toàn bộ giá trị của tài sản doanh nghiệp được giao dịch, mua bán trên thị trường. Giá trị thị trường của doanh nghiệp có thể cao hoặc thấp hơn giá trị sổ sách và thường cao hơn giá trị thanh lí doanh nghiệp.

(3) Giá trị thị trường và giá trị lí thuyết của doanh nghiệp

- Giá trị lí thuyết là giá trị có thể đạt được dựa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các yếu tố liên quan khi xác định giá trị doanh nghiệp. Nói cách khác, nó phản ánh đầy đủ giá trị kinh tế của doanh nghiệp đạt được trong kinh doanh.

- Trong điều kiện thị trường hiệu quả thì giá trị thị trường sẽ tiệm cận và phản ánh gần đúng giá trị lí thuyết của doanh nghiệp.

Các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp

- Hiện trạng tài sản của doanh nghiệp

- Vị trí kinh doanh của doanh nghiệp

- Uy tín kinh doanh của doanh nghiệp

- Năng lực quản trị kinh doanh của doanh nghiệp

- Trình độ kĩ thuật và tay nghề của người lao động

(Tài liệu tham khảo: Investopedia; Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Thanh Tùng