Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức (Ex-Dividend Date) là gì?

13:58 | 19/09/2019

Chia sẻ

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức (Ex-Dividend Date) là ngày theo qui định nếu vào ngày này nếu nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức.
Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức

Hình minh họa.

Ngày giao dịch không hưởng quyền (Ex-Dividend Date)

Định nghĩa

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức trong tiếng Anh là Ex-Dividend Date. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày theo qui định nếu vào ngày này nếu nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền nói chung là ngày theo qui định nếu vào ngày này nếu nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức hoặc các quyền kèm theo.

Bản chất

- Hàng năm, thông thường theo định kì (3 tháng, 6 tháng hoặc một năm) công ty cổ phần thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông.

- Khi một công ty cổ phần quyết định công bố trả cố tức cho cổ đông, công ty thường gửi một bản thông báo tuyên bố trả cổ tức. Để xác định cụ thể những cổ đông được quyền hưởng cổ tức, công ty cổ phần sẽ công bố ngày đăng kí sở hữu (Record Date). 

Trên cơ sở đó, những nhà đầu tư có tên trong Sổ cổ đông của công ty cổ phần vào ngày đăng kí sở hữu là cổ đông được nhận cổ tức.

- Cổ phiếu của công ty thường xuyên được mua đi bán lại trên thị trường và do vậy cũng thường xuyên có sự thay đổi quyền sở hữu cổ phiếu. 

Mặt khác, khi giao dịch xảy ra ở một ngày nhất định - ngày giao dịch (kí hiệu là T) thì phải sau một số ngày làm việc mới hoàn tất việc thanh toán - ngày thanh toán (T+x).

- Do vậy, khi nhà đầu tư mua chứng khoán chưa có tên trong danh sách cổ đông vào ngày đăng kí sở hữu thì không được quyền nhận cổ tức.

Căn cứ vào chu kì thực hiện thanh toán, Sở giao dịch công bố ngày giao dịch không được hưởng cổ tức (Ex - Devidend date) chẳng hạn theo chu kì thanh toán T+2, người đầu tư mua cổ phiếu trước ngày đăng kí sở hữu là một ngày làm việc sẽ không có tên trong sổ cổ đông, vì giao dịch chưa được thanh toán, vì thế sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức.

- Trong ngày giao dịch không hưởng quyền, khi cổ phiếu được giao dịch thì giá của cổ phiếu sẽ được Sở giao dịch điều chỉnh giảm đi một số tiền tương ứng với giá trị của cổ tức sẽ trả cho cổ công.

- Tương tự như vậy, trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động vốn và dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiện hành, người đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được hưởng quyền ưu tiên mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu (Ex - Right Date).

Liên hệ thực tiễn

Căn cứ vào chu kì thanh toán và ngày đăng kí sở hữu Sở giao dịch sẽ công bố ngày giao dịch không được hưởng quyền và trong ngày giao dịch không hưởng quyền, Sở giao dịch sẽ điều chỉnh giảm giá loại cổ phiếu đó tương ứng với giá trị của quyền mua cổ phiếu đó.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính)

Minh Lan