Kiến thức Kinh tế

Điều kiện Giao hàng tại biên giới (Delivered At Frontier - DAF) là gì?

11:37 | 16/09/2019

Chia sẻ

Điều kiện Giao hàng tại biên giới (tiếng Anh: Delivered At Frontier, viết tắt: DAF) là một điều kiện vận chuyển hàng hóa của Incoterms.
20180930173649891

Hình minh họa (Nguồn: ADictionary)

Giao hàng tại biên giới (Delivered At Frontier - DAF)

Giao hàng tại biên giới - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Delivered At Frontier, viết tắt là DAF.

Giao hàng tại biên giới nghĩa là người bán giao hàng khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện chở hàng đến, nhưng chưa dỡ hàng xuống, đã được thông quan XK, nhưng chưa thông quan NK, tại địa điểm cụ thể trên biên giới qui định, nhưng chưa qua đường biên giới nước tiếp giáp. (Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Thuật ngữ "biên giới" có thể được sử dụng cho bất kì biên giới nào, kể cả biên giới của nước XK, do đó, điều quan trọng là phải xác định được đường "biên giới" một các chính xác bằng cách chỉ ra tên địa điểm cụ thể thuộc biên giới qui định.

Tuy nhiên, nếu các bên thỏa thuận để người bán chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống từ phương tiện vận chuyển đến, và chịu chi phí và rủi ro liên quan đến việc dỡ hàng, thì thỏa thuận này phải được qui định một cách hết sức rõ ràng, chính xác trong hợp đồng mua bán.

Nghĩa vụ của các bên

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A1. Cung cấp hàng phù hợp với hợp đồng:

Phải cung cấp hàng và hóa đơn thương mại, các bằng chứng phù hợp khác theo yêu cầu của hợp đồng mua bán.

B1. Trả tiền hàng:

Phải trả tiền hàng theo qui định của hợp đồng mua bán.

A2. Giấy phép và các thủ tục:

Về rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép XK hoặc chứng từ cần thiết khác để hàng có thể được đặt dưới sự định đoạt của người mua.

Phải thực hiện các thủ tục hải quan cần thiết để XK hàng tới địa điểm giao hàng qui định tại biên giới và để quá cảnh qua bất kì nước khác.

B2. Giấy phép và các thủ tục:

Với rủi ro và chi phí thuộc về mình, phải lấy giấy phép NK hoặc chứng từ khác và thực hiện mọi thủ tục hải quan cần thiết để NK và để vận chuyển hàng tiếp theo.

A3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Với mọi chi phí thuộc về mình, phải kí hợp đồng vận tải để chở hàng đến địa điểm qui định nếu có, tại nơi giao hàng biên giới. Nếu địa điểm giao hàng cụ thể chưa được xác định, hoặc không thể xác định được từ thực tế, thì người bán có thể chọn một địa điểm phù hợp với mình tại nơi giao hàng biên giới.

Tuy nhiên, với rủi ro và chi phí thuộc người mua, và nếu được người mua yêu cầu, thì người bán có thể kí hợp đồng với các điều khoản thông thường để vận chuyển tiếp hàng từ địa điểm giao hàng tới nơi đến cuối cùng ở nước NK do người mua chỉ định.

Người bán có thể từ chối làm việc này, và nếu từ chối phải thông báo kịp thời cho người mua một cách thích hợp.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ.

B3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm:

a) Hợp đồng vận tải: Không có nghĩa vụ.

b) Hợp đồng bảo hiểm: Không có nghĩa vụ.

A4. Giao hàng:

Phải đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện chở hàng đến, nhưng hàng chưa dỡ xuống, tại nơi giao hàng biên giới qui định, vào ngày hoặc trong thời gian thỏa thuận.

B4. Nhận hàng:

Phải chấp nhận việc giao hàng khi hàng đã được giao theo đúng điều A4.

A5. Chuyển giao rủi ro:

Trừ những điều qui định tại B5, phải chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng cho đến khi hàng đã được giao phù hợp với điều A4.

B5. Chuyển giao rủi ro:

Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng:

- Từ khi hàng được giao phù hợp với điều A4;

- Từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hạn giao hàng, phát sinh do người mua không thông báo cho người bán, nhưng với điều kiện hàng thuộc hợp đồng đã được tách riêng biệt.

(Theo Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê)

Khai Hoan Chu