Kiến thức Kinh tế

Thị trường (Market) là gì? Chức năng, đặc trưng và các cách phân loại thị trường

12:28 | 19/08/2019

Chia sẻ

Thị trường (tiếng Anh: Market) là tập hợp các điều kiện và thỏa thuận mà thông qua đó người mua và người bán tiến hành sự trao đổi hàng hóa với nhau.
market-icon-circle-vector-15627027

Hình minh họa. Nguồn: Vectorstock

Thị trường (Market)

Định nghĩa

Thị trường trong tiếng Anh gọi là Market. Thị trường là tập hợp các điều kiện và thỏa thuận mà thông qua đó người mua và người bán tiến hành sự trao đổi hàng hóa với nhau.

Đặc trưng

- Nền kinh tế thị trường tạo nên một cơ chế phân bổ nguồn lực cho việc sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai và cơ chế này được gọi là cơ chế thị trường.

- Trong cơ chế thị trường, những người mua và người bán tác động lẫn nhau để hình thành nên các mức giá cả hàng hóa khác nhau.

- Sau đó, chính sự lên xuống của giá cả lại dẫn dắt người ta sản xuất nhiều hơn hay ít hơn, sản xuất với những cách thức nào và phân phối các kết quả sản xuất cho ai.

Chức năng

Chức năng của thị trường là trao đổi hàng hóa. 

- Sự trao đổi này chỉ diễn ra được trong những điều kiện cụ thể, thông qua những ràng buộc cụ thể mà những người tham gia phải tuân thủ.

- Có những điều kiện chung ràng buộc mọi thị trường. Song cũng có những điều kiện riêng chỉ liên quan đến những nhóm thị trường cụ thể. 

Ví dụ: 

Ở một số thị trường, người ta vẫn trực tiếp gặp nhau để mua, bán hàng hóa. Song ở một số thị trường khác, sự mua bán hàng hóa chỉ diễn ra thông qua những người môi giới, hay trung gian (như ở thị trường chứng khoán). 

Tại một số thị trường, người mua và người bán mặc cả với nhau về giá cả của từng loại hàng hóa, song ở một số thị trường khác, điều này lại không diễn ra.

Phân loại

Có nhiều cách phân loại khác nhau về thị trường

* Căn cứ vào nội dung hàng hóa được giao dịch, thị trường bao gồm:

- Thị trường hàng hóa tiêu dùng (thị trường đầu ra)

- Thị trường các yếu tố sản xuất (thị trường đầu vào)

* Căn cứ theo không gian kinh tế mà theo đó các quan hệ trao đổi hàng hóa diễn ra, thị trường được phân ra thành thị trường thế giới, thị trường khu vực, thị trường quốc gia, thị trường vùng hay địa phương.

* Căn cứ theo cấu trúc thị trường, thị trường có thể được phân ra thành hai loại lớn: 

- Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

- Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế vi mô, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)

Minh Lan