Kiến thức Kinh tế

Môi trường bên ngoài (External environment) là gì?

13:41 | 19/09/2019

Chia sẻ

Môi trường bên ngoài (tiếng Anh: External environment) bao gồm tất cả các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
External-Environment-Factors-of-Organisation

Hình minh họa. Nguồn: higherstudy

Môi trường bên ngoài (External environment)

Định nghĩa

Môi trường bên ngoài trong tiếng Anh là External environment. Môi trường bên ngoài bao gồm tất cả các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng có thể hiểu rằng:

Môi trường bên ngoài bao gồm các yếu tố từ bên ngoài tổ chức mà nhà quản trị không kiểm soát được nhưng chúng lại có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức.

Ý nghĩa của việc phân tích môi trường bên ngoài

- Phân tích môi trường bên ngoài là một quá trình xem xét và đánh giá các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài của tổ chức để xác định các xu hướng tích cực (cơ hội) hay tiêu cực (mối đe dọa hoặc nguy cơ) có thể tác động đến kết quả của tổ chức.

Phân loại môi trường bên ngoài

- Để thuận tiện cho việc phân tích, dự báo, các nhà khoa học tiếp tục phân chia môi trường bên ngoài thành môi trường vĩ mô, môi trường vi mô (môi trường cạnh tranh hay môi trường ngành) và môi trường kinh doanh quốc tế.

(1) Môi trường vĩ mô

Môi trường vĩ mô trong tiếng Anh gọi là Macro environment. 

Môi trường vĩ mô hay môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố nằm ngoài doanh nghiệp, có tác động ở phạm vi rộng và tác động lâu dài đến mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố: môi trường kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, tự nhiên, dân số và công nghệ.

(2) Môi trường vi mô

Môi trường vi mô trong tiếng Anh gọi là Micro environment. Môi trường vi mô còn được gọi là môi trường kinh doanh đặc thù hay môi trường ngành.

Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành những mục tiêu của doanh nghiệp như: khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và sản phẩm thay thế.

(3) Môi trường kinh doanh quốc tế

Môi trường kinh doanh quốc tế trong tiếng Anh là International Business Environment (IBE).

Môi trường kinh doanh quốc tế là môi trường đa chiều bao gồm các yếu tố như rủi ro chính trị, sự khác biệt về văn hóa, rủi ro trao đổi, các vấn đề pháp lí và thuế...

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị học, Trường Đại học Kinh tế tài chính)

Minh Lan