Kiến thức Kinh tế

Lợi suất thu hồi (Yield To Call - YTC) là gì?

10:32 | 04/02/2020

Chia sẻ

Lợi suất thu hồi (tiếng Anh: Yield To Call, viết tắt: YTC) là một thuật ngữ tài chính dùng để chỉ lợi suất mà một trái chủ nhận được nếu nắm giữ trái phiếu đến ngày trái phiếu được thu hồi và trước thời điểm đáo hạn của trái phiếu.
ytc

Hình minh họa

Lợi suất thu hồi (Yield To Call)

Định nghĩa

Lợi suất thu hồi trong tiếng Anh là Yield To Call.

Lợi suất thu hồi hay lãi suất thu hồi là một thuật ngữ tài chính dùng để chỉ lợi suất mà một trái chủ nhận được nếu nắm giữ trái phiếu đến ngày trái phiếu được thu hồi và trước thời điểm đáo hạn của trái phiếu.

Lợi suất thu hồi áp dụng cho trái phiếu có thể thu hồi, đó là những công cụ cho phép nhà phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu vào ngày thu hồi (ngày mua lại) tại mức giá thu hồi (giá mua lại).

Hiểu về lợi suất thu hồi

- Đôi khi công ty phát hành trái phiếu kèm theo điều khoản thu hồi (mua lại) trái phiếu trước hạn. Điều này xảy ra nếu như công ty dự báo lãi suất sẽ giảm sau khi phát hành trái phiếu.

- Trái phiếu có thể thu hồi (trái phiếu có thể mua lại) cho phép nhà phát hành có thể mua lại trái phiếu ở mức giá thu hồi được chỉ định trước ngày đáo hạn. Giá thu hồi thường là mức giá bằng mệnh giá cộng với một khoản trả lãi hàng năm. Để hấp dẫn nhà đầu tư, trái phiếu có thể thu hồi được phát hành với lãi suất cao hơn và khoản lãi đáo hạn cao hơn so với trái phiếu thông thường.

- Dùng thước đo YTC để đo lường mức lợi tức nhà đầu tư nhận được nếu công ty chuộc lại trước hạn với giá thu hồi F' > F.

Công thức xác định lợi suất thu hồi

Thu nhập hàng năm = Lãi coupon + [(Giá thu hồi - Giá mua)/Thời hạn còn lại]

Giá trung bình = (Giá thu hồi + Giá mua)/2

Lợi suất thu hồi (YTC) = Thu nhập hàng năm/ Giá trung bình

Lưu ý:

- Đây là công thức tính gần đúng lợi suất thu hồi. Tính chính xác YTC là lợi suất trái phiều làm cho giá trị hiện tại của dòng tiền thu được từ trái phiếu bằng với giá mua trái phiếu đó. Dòng tiền thu được gồm có: các khoản tiền lãi coupon nhận được cho đến khi trái phiếu bị thu hồi (tính đến ngày thu hồi đầu tiên - first call date) và giá mua lại (call price).

- Lợi suất thu hồi được tính toán với hai giả định là:

(1) nhà đầu tư sẽ nắm giữ trái phiếu cho đến ngày thu hồi đã định

(2) nhà phát hành sẽ mua trái phiếu vào ngày đó

Ví dụ

Một nhà đầu tư mua trái phiếu thu hồi có lãi suất coupon 6% giá 1.200 USD, mệnh giá 1.000 USD, đến khi thời hạn còn lại 10 năm, trái phiếu có thể được mua lại theo ngày mua đã ấn định với giá thu hồi là 1.100 USD.

Giả sử ngày mua lại đầu tiên cách thời hạn còn lại của trái phiếu là 5 năm. Xác định lợi suất thu hồi YTC.

Lời giải:

- Lãi hàng năm (annual interest) = 6% x 1.000 = 60 USD

- Chênh lệch từ giá mua lại (discount from call) = 1.100 - 1.200 = -100 USD

- Thời gian còn lại cho đến khi bị thu hồi (years to call) = 5

- Giá trung bình (average price) = (1.100 +1.200)/2 = 1.150 (USD)

- Lợi suất thu hồi YTC = (60 - 100/5)/1.150 = 3,48%

(Tài liệu tham khảo: Investopedia; Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Thanh Tùng