Kế hoạch đấu thầu (Bidding Plan) là gì? Vai trò của kế hoạch đấu thầu

09:56 | 14/10/2019

Chia sẻ

Kế hoạch đấu thầu (tiếng Anh: Bidding Plan) là sản phẩm của công tác lập kế hoạch đấu thầu.
124487_dark-blue-powerpoint-backgrounds-invitation-templates_1600x1200_h

Kế hoạch đấu thầu (Bidding Plan) (Nguồn: Steemit)

Kế hoạch đấu thầu (Bidding Plan)

Kế hoạch đấu thầu – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Bidding Plan.

Kế hoạch đấu thầu là sản phẩm của công tác lập kế hoạch đấu thầu. Kế hoạch đấu thầu được tiến hành ở cả ba giai đoạn của dự án đầu tư. Sau khi được lập, kế hoạch đấu thầu sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp trước khi tổ chức đấu thầu. Điều này nhằm đảm bảo nguyên tắc đấu thầu công khai của dự án đầu tư. (Theo Investopedia)

Vai trò của kế hoạch đấu thầu

Đối với chủ đầu tư

Kế hoạch đấu thầu giúp chủ đầu tư biết được số lượng gói thầu của dự án, thời điểm cần thực hiện đấu thầu cho từng nhu cầu mua sắm nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án. Mặc dù phương án huy động các nguồn vốn đã được đề xuất trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án song kế hoạch đấu thầu sẽ giúp chủ đầu tư có kế hoạch bố trí vốn cho các gói thầu một cách cụ thể và phù hợp hơn.

Đối với các cơ quan quản lí nhà nước và các nhà tài trợ

Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư sử dụng vốn do nhà nước quản lí có vai trò rất quan trọng, đó là cơ sở để các cơ quan này xem xét và quyết định cho phép dự án được thực hiện đấu thầu, đồng thời là cơ sở để phê duyệt kết quả đấu thầu trong những trường hợp cần thiết.

Kế hoạch đấu thầu cũng là một trong các công cụ quản lí nhà nước đối với hoạt động đấu thầu nói riêng và hoạt động đầu tư nói chung.

Đối với các nhà thầu

Trong tất cả các bên liên quan thì nhà thầu là bên quan tâm nhiều nhất tới kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư. Việc thông báo công khai kế hoạch đấu thầu của dự án sẽ giúp cho các nhà thầu giảm bớt thời gian và chi phí cho việc tìm kiếm thông tin về các khách hàng trên thị trường.

Kế hoạch đấu thầu cũng giúp các nhà thầu đánh giá được qui mô cũng như tính phức tạp của các nhu cầu mua sắm trong từng dự án trên từng địa bàn, trong thời gian ngắn hạn và dài hạn, trong từng lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh của nhà thầu.

Đối với cộng đồng

Cộng đồng ở đây bao gồm những người trực tiếp thụ hưởng kết quả dự án đầu tư cũng như các tổ chức xã hội. Với vai trò giám sát, kế hoạch đấu thầu của dự án được coi là một trong những công cụ giám sát hoạt động đấu thầu một cách hữu hiệu.

Kế hoạch đấu thầu là thông tin đầu tiên về đấu thầu của một dự án đầu tư được thông báo công khai. Cộng đồng không giữ vai trò quyết định, song có thể đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện kế hoạch, yêu cầu được giải thích những thông tin thiếu tin cậy trong kế hoạch đấu thầu.

Với những vai trò quan trọng như vậy, để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch đấu thầu thì kế hoạch đấu thầu phải được cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trước khi đăng tải công khai. (Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khai Hoan Chu