Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (The Vietnam Bond Market Association - VBMA) là gì?

23:24 | 07/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện không vụ lợi, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực thị trường trái phiếu.
Hiệp hội Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Hình minh hoạ (Nguồn: ourboards)

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là The Vietnam Bond Market Association. Tên viết tắt là VBMA.

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện không vụ lợi, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực thị trường trái phiếu và các lĩnh vực khác có liên quan đến trái phiếu trên địa bàn cả nước.

Mục đích

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên; thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam; 

Tăng cường quảng bá uy tín và danh tiếng của thị trường trái phiếu Việt Nam với đối tác các nước trong khu vực và trên thế giới.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ, tập trung, quyết định theo đa số và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, bình đẳng giữa các hội viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phạm vi hoạt động và địa vị pháp lí

1. Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam hoạt động trên cả nước theo qui định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ này. 

Hiệp hội chịu sự quản nhà nước của Bộ Tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo qui định của pháp luật.

2. Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam có tư cách pháp nhân và có con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng tại Ngân hàng.

3. Trụ sở chính của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam đặt tại Hà Nội và có Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Hoạt động theo đúng Điều lệ Hiệp hội và tuân thủ pháp luật về hội.

2. Tập hợp, đoàn kết các hội viên vì mục đích thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.

3. Phổ biến, cung cấp thông tin về hoạt động của Hiệp hội cho các hội viên và giúp đỡ, hỗ trợ hội viên trong các hoạt động liên quan đến thị trường trái phiếu theo qui định của Hiệp hội và phù hợp với các qui định của pháp luật.

4. Chịu sự quản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

5. Thông qua các hoạt động của Hiệp hội về tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng hội viên và những đối tượng có tham gia đầu tư, giao dịch, mua, bán trái phiếu trên thị trường để góp phần thu hút sự tham gia, thúc đẩy và nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường trái phiếu Việt Nam.

6. Cập nhật và cung cấp các thông tin, diễn biến và xu hướng phát triển cần thiết của thực tiễn, kinh nghiệm, chuẩn mực hoạt động của thị trường trái phiếu trong nước, khu vực và quốc tế cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu phù hợp với các qui định của pháp luật.

7. Nâng cao khả năng hội nhập khu vực và quốc tế bằng các hình thức tăng cường quảng bá uy tín và danh tiếng của thị trường trái phiếu Việt Nam nói chung và các hội viên nói riêng thông qua việc khuyến khích các đối tác tham gia thị trường trái phiếu Việt Nam.

8. Góp phần hỗ trợ và khuyến nghị các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp để điều chỉnh thị trường trái phiếu tại Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung.

9. Hằng năm Hiệp hội phải báo cáo Bộ Nội Vụ và Bộ Tài Chính về tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp Hội theo qui định của pháp luật.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam)

Diệu Nhi