|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giao dịch vốn (Capital transactions) trong hoạt động ngoại hối là gì?

11:23 | 20/08/2019
Chia sẻ
Giao dịch vốn (tiếng Anh: Capital transactions) là hoạt động dịch chuyển vốn giữa người cư trú và người không cư trú trong hoạt động ngoại hối. Các hình thức giao dịch vốn trong hoạt động ngoại hối được qui định cụ thể bởi pháp luật.
1FR8DqwDveuRvOuBGfCMygg-1-710x414

Hình minh họa.

Giao dịch vốn (Capital transactions)

Giao dịch vốn - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Capital transactions.

Giao dịch vốn là giao dịch chuyển vốn giữa người cư trú với người không cư trú trong các lĩnh vực sau đây:

- Đầu tư trực tiếp;

- Đầu tư vào các giấy tờ có giá;

- Vay và trả nợ nước ngoài;

- Cho vay và thu hồi nợ nước ngoài;

- Các hình thức đầu tư khác theo qui định của pháp luật. (Theo Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11 về Ngoại hối)

Các hình thức giao dịch vốn trong hoạt động ngoại hối 

Đầu tư nước ngoài vào việt nam

Đầu tư trực tiếp

- Việc chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ vào Việt Nam, việc chuyển vốn đầu tư gốc, lợi nhuận, trả lãi vay và các khoản thu hợp pháp ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ mở tại một tổ chức tín dụng được phép.

- Các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được chuyển đổi thành ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép.

Đầu tư gián tiếp

- Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải được chuyển sang đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư.

- Vốn đầu tư, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được chuyển đổi thành ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Người cư trú được phép đầu tư ra nước ngoài được sử dụng các nguồn vốn sau đây để đầu tư:

- Ngoại tệ trên tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép;

- Ngoại tệ mua tại tổ chức tín dụng được phép;

- Ngoại tệ từ nguồn vốn vay.

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

- Người cư trú là tổ chức tín dụng được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Người cư trú là tổ chức kinh tế, cá nhân và các đối tượng khác được phép đầu tư ra nước ngoài phải mở một tài khoản ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép và đăng kí với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để đầu tư phải được thực hiện thông qua tài khoản này.

Chuyển vốn, lợi nhuận về Việt Nam

Vốn, lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư tại nước ngoài phải chuyển về Việt Nam theo qui định của pháp luật về đầu tư và các qui định khác của pháp luật có liên quan; vốn, lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư khi chuyển về Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép.

Vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân

- Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân được vay, trả nợ nước ngoài theo nguyên tắc tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ phù hợp với qui định của pháp luật.

- Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân phải tuân thủ các điều kiện vay, trả nợ nước ngoài, thực hiện đăng kí khoản vay, mở và sử dụng tài khoản, rút vốn và chuyển tiền trả nợ, báo cáo tình hình thực hiện khoản vay theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng kí khoản vay trong phạm vi tổng hạn mức vay vốn nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hằng năm.

- Người cư trú được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép trên cơ sở xuất trình chứng từ hợp lệ để thanh toán nợ gốc, lãi và phí có liên quan của khoản vay nước ngoài và sử dụng các hình thức bảo lãnh, tái bảo lãnh và các hình thức bảo đảm khoản vay khác.

Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế

Tổ chức tín dụng được thực hiện cho vay, thu hồi nợ nước ngoài theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổ chức kinh tế được cho vay, thu hồi nợ nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Được Chính phủ cho phép;

- Thực hiện mở và sử dụng tài khoản, chuyển vốn ra và thu hồi vốn, báo cáo tình hình thực hiện cho vay và thu hồi nợ nước ngoài theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Nguồn thu vốn gốc, thu lãi và các khoản phí có liên quan phải được chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép.

Phát hành chứng khoán trong và ngoài nước

- Người cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam: Khi được phép phát hành chứng khoán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, người cư trú là tổ chức phải mở tài khoản tại một tổ chức tín dụng được phép; 

Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện thông qua tài khoản này.

- Người không cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam: Khi được phép phát hành chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam, người không cư trú là tổ chức phải mở tài khoản tại một tổ chức tín dụng được phép;

Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện thông qua tài khoản này. (Theo Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11 về Ngoại hối)

Khai Hoan Chu

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Chỉ một mã tăng giá, gần 3.000 tỷ đồng EIB được giao dịch thỏa thuận
SGB là mã cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng giá trong tuần qua (26 - 30/9). Tính chung trong 5 ngày giao dịch, hơn 77 triệu cp EIB được trao tay thỏa thuận, tương đương với giá trị gần 3.000 tỷ đồng.