Kiến thức Kinh tế

Dự toán tổng thể doanh nghiệp là gì? Ý nghĩa và nội dung

09:28 | 03/03/2020

Chia sẻ

Dự toán tổng thể doanh nghiệp là dự toán thể hiện mục tiêu của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp, như bán hàng, sản xuất, nghiên cứu, marketing, dịch vụ khách hàng, tài chính...
Dự toán tổng thể doanh nghiệp (Master Budget) là gì? Ý nghĩa và nội dung - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: blogarama)

Dự toán tổng thể doanh nghiệp 

Khái niệm

Dự toán tổng thể doanh nghiệp là dự toán thể hiện mục tiêu của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp, như bán hàng, sản xuất, nghiên cứu, marketing, dịch vụ khách hàng, tài chính... 

Dự toán tổng thể doanh nghiệp định lượng kì vọng của nhà quản về thu nhâpj, các luồng tiền và vị trí tài chính trong tương lai. 

Ý nghĩa

Với những vai trò như trên, dự toán tổng thể có ý nghĩa như sau:

- Dự toán là sự tiên liệu tương lai có hệ thống nhằm cung cấp cho nhà quản lí các mục tiêu hoạt động thực tiễn, trên cơ sở đó kết quả thực tế sẽ được so sánh và đánh giá. Biện pháp này nâng cao vai trò kế toán trách nhiệm trong kế toán quản trị.

- Dự toán là cơ sở để nhà quản tổ chức thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp, là phương tiện để phối hợp các bộ phận trong doanh nghiệp và gíup các nhà quản biết rõ cách thức các hoạt động trong doanh nghiệp đan kết với nhau.

- Dự toán là phương thức truyền thông để các nhà quản trao đổi các vấn đề liên quan đến mục tiêu, quan điểm và kết quả đạt được. 

Lập dự toán cho phép các nhà quản xây dựng và phát triển nhận thức về sự đóng góp của mỗi hoạt động đến hoạt động chung của toàn doanh nghiệp.

Nội dung của dự toán tổng thể doanh nghiệp

Dự toán tổng thể là tổ hợp của nhiều dự toán của mọihoạt động của doanh nghiệp, có liên hệ với nhau trong một thời nào đó. 

Dự toán tổng thể có thể lập cho nhiều thời như tháng, quí, năm. Hình thức và số lượng các dự toán thuộc dự toán tổng thể tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp.

Dự toán tổng thể bao gồm hai phần chính: dự toán hoạt động và dự toán tài chính. 

- Dự toán hoạt động là dự toán phản ánh mức thu nhập và chi phí đòi hỏi để đạt mục tiêu lợi nhuận. 

- Dự toán tài chính là dự toán phản ánh tình hình tài chính theo dự kiến và cách thức tài trợ cần thiết cho các hoạt động đã lập dự toán. 

Mỗi loại dự toán trên lại bao gồm nhiều dự toán bộ phận có liên quan chặt chẽ với nhau.

Dự toán doanh nghiệp phải được xây dựng dựa trên cơ sở của dự báo. Kết quả của quá trình xây dựng dự toán là các báo cáo nội bộ và các báo cáo đó không thể cung cấp cho người ngoài doanh nghiệp. 

Dự toán tổng thể chính là vọng hoặc mong muốn của nhà quản về những công việc mà doanh nghiệp dự tính hành động cũng như kết quả tài chính của các hoạt động đó.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kế toán Quản trị, Trung tâm Đào tạo trực tuyến, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

Diệu Nhi