|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dự toán gói thầu xây dựng (Construction Bidding Package Cost Estimating) là gì?

09:50 | 21/10/2019
Chia sẻ
Dự toán gói thầu xây dựng (tiếng Anh: Construction Bidding Package Cost Estimating) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu.
ff

Dự toán gói thầu xây dựng (Construction Bidding Package Cost Estimating) (Nguồn: identifiedtech)

Dự toán gói thầu xây dựng (Construction Bidding Package Cost Estimating)

Dự toán gói thầu xây dựng - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction Bidding Package Cost Estimating.

Dự toán gói thầu xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm dự toán gói thầu thi công xây dựng; dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình; dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng dự toán gói thầu hỗn hợp.

Dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Các loại dự toán gói thầu xây dựng

Dự toán gói thầu thi công xây dựng

Dự toán gói thầu thi công xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện thi công xây dựng các công tác, công việc, hạng mục, công trình xây dựng phù hợp với phạm vi thực hiện của gói thầu thi công xây dựng. Nội dung dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.

Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình

Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác và chi phí dự phòng.

Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng

Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng là các chi phí để thực hiện một hoặc một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với phạm vi công việc cần thực hiện của gói thầu.

Nội dung dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí chuyên gia, chi phí quản lí, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng. Đối với các gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì nội dung dự toán gói thầu gồm các khoản mục chi phí như dự toán gói thầu thi công xây dựng.

Dự toán gói thầu hỗn hợp

Dự toán gói thầu hỗn hợp bao gồm:

1. Dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng.

2. Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng.

3. Dự toán gói thầu thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (gọi tắt là EPC) gồm các khoản mục chi phí thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.

4. Dự toán gói thầu lập dự án - thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (chìa khóa trao tay) gồm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng theo qui định. (Theo Nghị định Số: 32/2015/NĐ-CP)

Khai Hoan Chu

Tổng Thư ký VASEP: Kỳ vọng cuối quý I/2023 thị trường hồi phục, ngành thủy sản sẽ sớm vượt qua khó khăn
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP nói về những khó khăn và nhận định triển vọng của ngành thủy sản năm tới.