|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cho thuê quyền sử dụng đất (Lease of Land Use Right) là gì?

09:26 | 02/10/2019
Chia sẻ
Cho thuê quyền sử dụng đất (tiếng Anh: Lease of Land Use Right) là một dạng quyền cơ bản của quyền chuyển quyền sử dụng đất.

74

Hình minh họa (Nguồn: Wallpaper Scraft)

Cho thuê quyền sử dụng đất (Lease of Land Use Right)

Cho thuê quyền sử dụng đất - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Lease of Land Use Right.

Cho thuê quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các hộ gia đình, cá nhân với nhau, theo đó bên cho thuê chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên thuê trong một thời hạn, còn bên cho thuê trả tiền thuê và sử dụng đất đúng mục đích mà pháp luật đã qui định. (Theo Giáo trình Luật đất đai, NXB Công an Nhân dân)

Nội dung cho thuê quyền sử dụng đất

Cho thuê quyền sử dụng đất là một hoạt động kinh tế phổ biến trong nền kinh tế thị trường, có thể coi là một dạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện và bị giới hạn tỏng một khoảng thời gian nhất định. 

Hoạt động này giải quyết được nhu cầu của người có quyền sử dụng đất nhưng không trực tiếp sử dụng và không muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những người muốn mở rộng qui mô sản xuất nhưng không muốn hoặc không có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng lợi ích kinh tế.

Về điều kiện không có bất cứ một sự ràng buộc, hạn chế nào đối với hộ gia đình, cá nhân trong việc cho thuê quyền sử dụng đất và được qui định hết sức mở rộng. 

Cho thuê quyền sử dụng đất là một loại quyền được qui định chặt chẽ trong Luật đất đai, theo đó chỉ có những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản do hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, do chuyển sang làm ngành nghề khác nhưng chưa ổn định hoặc do thiếu sức lao động thì được cho người khác thuê quyền sử dụng đất với thời hạn 3 năm. Trường hợp đặc biệt khó khăn có thể kéo dài hơn do Chính phủ qui định.

Xuất phát từ hình thức sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê thì có quyền cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, thuê quyền sử dụng đất.

Sự khác nhau giữa cho thuê đất của Nhà nước và cho thuê quyền sử dụng đất

Cần phải phân biệt giữa quyền cho thuê đất của Nhà nước và quyền cho thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. 

Quyền cho thuê quyền sử dụng đất được phát sinh trên cơ sở quyền sử dụng đất hợp pháp của người cho thuê. Còn quyền cho thuê đất của Nhà nước phát sinh trên cơ sở quyền đại diện cho chủ sở hữu toàn dân về đất đai. 

Vì thế, giữa hai quyền này khác nhau về bản chất pháp lí và cách thức thực hiện. Nhà nước cho thuê đất với tư cách là người đại diện cho chủ sở hữu về tài sản mà mình cho thuê, còn người sử dụng đất chỉ cho thuê quyền sử dụng đất. Do đó, trong quá trình thực hiện loại quyền này người sử dụng đất phải chịu sự chi phối bởi các yếu tố mà pháp luật qui định. (Theo Giáo trình Luật đất đai, NXB Công an Nhân dân)

Khai Hoan Chu

Khó khăn nhất của ngành thép đã qua nhưng chưa thể kỳ vọng cú phục hồi mạnh trong ngắn hạn
Mặc dù những gì xấu nhất cũng đã xảy ra với ngành thép nhưng không có nghĩa là mọi thách thức đã qua đi và ngành bước vào chu kỳ tăng mới. Theo đó, thị trường còn nhiều rủi ro kinh tế vĩ mô, xung đột địa - chính trị còn nhiều bất ổn.