Kiến thức Kinh tế

Chiến lược của doanh nghiệp (Business Strategy) là gì?

17:14 | 10/09/2019

Chia sẻ

Chiến lược của doanh nghiệp (tiếng Anh: Business Strategy) là xác định các định hướng để sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực trong các khu vực chức năng khác nhau nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp.

U0-jOee2mPU

Hình minh họa (Nguồn: Weacom.ru)

Chiến lược của doanh nghiệp (Business Strategy)

Khái niệm

Chiến lược của doanh nghiệp trong tiếng Anh gọi là Business Strategy.

Chiến lược của doanh nghiệp là xác định các định hướng để sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực trong các khu vực chức năng khác nhau nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp. 

Khi một doanh nghiệp đã xác định sứ mệnh và phát triển các mục tiêu thì nó đã biết rõ nó muốn đi đâu. Công việc quản lí tiếp theo là phải phát triển "một thiết kế tổng quát" để đạt điều đó. Thiết kế tổng quát này chính là chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.

Vai trò

Vai trò của chiến lược tổng thể trong kế hoạch hóa chiến lược là phải nhận dạng các phương pháp và nguyên tắc chung mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để đạt các mục tiêu của nó. 

Chiến lược tổng thể sẽ chi phối đến sự lựa chọn các quyết định chủ yếu mà doanh nghiệp sẽ làm trong dài hạn.

Các chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp

Bảng: Các chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp

        Sản phẩm

Thị trường

Sản phẩm

hiện tại

    Sản phẩm có liên quan

         Sản phẩm mới

Khách hàng  hiện tại

Thâm nhập thị trường

Mở rộng sản phẩm

Phát triển sản phẩm

Thị trường có liên quan

Mở rộng thị trường

Mở rộng kinh doanh

Phát triển kinh doanh thị trường tập trung

Khách hàng mới

Phát triển thị trường

Phát triển kinh doanh: sản phẩm tập trung

Đa dạng hóa

Các mục tiêu của doanh nghiệp có thể đạt theo hai cách đó là

Quản lí tốt nhất các công việc hiện tại hoặc tìm ra các công việc mới phải làm của doanh nghiệp. Để chọn cách nào hoặc cả hai cách trên doanh nghiệp phải quyết định tập trung vào các khách hàng hiện tại hoặc phải tìm kiếm các khách hàng mới hoặc cả hai. 

Bảng trên thể hiện những chiến lược tăng trưởng mà doanh nghiệp có thể lựa chọn. Nó được biết đến như là một ma trận thị trường sản phẩm chỉ ra các loại chiến lược mà một doanh nghiệp có thể theo đuổi để đạt các mục tiêu của nó. 

Ma trận này chỉ ra rằng một doanh nghiệp có thể phát triển trên thị trường theo những cách khác nhau nhờ tập trung vào các sản phẩm hiện tại hay mới và vào các khách hàng hiện tại hay khách hàng mới.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa