|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Bất động sản đầu tư (Investment Property) là gì?

10:21 | 30/08/2019
Chia sẻ
Bất động sản đầu tư (tiếng Anh: Investment Property) gồm: quyền sử dụng đất, nhà, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá.
workers are more productive (1)

Hình minh họa. Nguồn: acarteira

Bất động sản đầu tư (Investment Property)

Định nghĩa

Bất động sản đầu tư trong tiếng Anh là Investment Property. Bất động sản đầu tư là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:

- Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lí hay

- Bán trong kì hoạt động kinh doanh thông thường.

Cần phân biệt bất động sản đầu tư và bất động sản chủ sở hữu sử dụng

Bất động sản chủ sở hữu sử dụng là bất động sản do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lí.

Ví dụ

Ví dụ bất động sản đầu tư

- Quyền sử dụng đất (do doanh nghiệp bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ trong thời gian dài để chờ tăng giá.

- Quyền sử dụng đất (do doanh nghiệp bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ mà chưa xác định rõ mục đích sử dụng trong tương lai.

- Nhà do doanh nghiệp sở hữu (hoặc do doanh nghiệp thuê tài chính) và cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

- Nhà đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

- Cơ sở hạ tầng đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

Ví dụ bất động sản không phải là bất động sản đầu tư

- Bất động sản mua để bán trong hoạt động kinh doanh thông thường hoặc xây dựng để bán trong tương lai gần.

- Bất động sản được xây dựng cho bên thứ ba.

- Bất động sản chủ sở hữu sử dụng, bao gồm bất động sản nắm giữ để sử dụng trong tương lai như tài sản chủ sở hữu sử dụng, tài sản nắm giữ để cải tạo, nâng cấp và sử dụng sau này trong hoạt động kinh doanh thông thường như bất động sản chủ sở hữu sử dụng, bất động sản cho nhân viên sử dụng (cho dù nhân viên có trả tiền thuê tài sản theo giá thị trường hay không) và bất động sản chủ sở hữu sử dụng chờ thanh lí.

- Bất động sản đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thành với mục đích để sử dụng trong tương lai dưới dạng bất động sản đầu tư.

Điều kiện để một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản

Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

(1) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

(2) Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng tin cậy.

Nhận xét

Khi xác định một bất động sản đầu tư có thỏa mãn điều kiện thứ nhất để được ghi nhận là tài sản hay không, doanh nghiệp cần phải đánh giá mức độ chắc chắn gắn liền với việc thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai mà chúng có thể mang lại trên cơ sở những thông tin hiện có tại thời điểm ghi nhận. 

Điều kiện thứ hai để ghi nhận một bất động sản đầu tư là tài sản thường dễ được thoả mãn vì giao dịch mua bán, trao đổi chứng minh cho việc hình thành bất động sản đã xác định giá trị của bất động sản đầu tư.

(Tài liệu tham khảo: Chuẩn mực kế toán số 05)

Minh Lan