Kiến thức Kinh tế

Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì? Đặc điểm và vai trò

16:54 | 14/01/2020

Chia sẻ

Ban kiểm soát của hợp tác xã là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã.
Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì? Đặc điểm và vai trò - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: banknxt.com)

Ban kiểm soát của hợp tác xã

Khái niệm

Ban kiểm soát của hợp tác xã tạm dịch sang tiếng Anh là Board of cooperative supervisors.

Ban kiểm soát của hợp tác xã là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã.

Thuật ngữ liên quan

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ban quản trị hợp tác xã là cơ quan quản lí hợp tác xã do Đại hội xã viên bầu trực tiếp, gồm: Trưởng ban quản trị và các thành viên khác. Số lượng thành viên Ban quản trị do Điều lệ hợp tác xã qui định.

Đặc điểm

Ban kiểm soát do đại hội xã viên bầu trực tiếp theo nhiệm kì của Ban quản trị. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Điều lệ hợp tác xã qui định. 

Tuy không có định lượng cụ thể, nhưng Luật Hợp tác xã qui định những hợp tác xã có ít xã viên có thể chỉ bầu một kiểm soát viên để thực hiện một nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát như tiêu chuẩn thành viên Ban quản trị. Thành viên Ban kiểm soát thành không được đồng thời là thành viên Ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quĩ của hợp tác xã và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của họ.

Vai trò

Với đặc điểm về cơ cấu thành viên có sự tham gia đông đảo của các cá nhân, tổ chức, việc kiểm tra, giám sát là một công tác quan trọng trong tổ chức hoạt động của hợp tác xã. 

Công tác kiểm tra, giám sát giúp tập thể xã viên theo dõi, nắm bắt được thực trạng hoạt động của hợp tác xã, kiểm soát việc chấp hành Điều lệ hợp tác xã và nghị quyết của Đại hội xã viên, đánh giá được hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lí, điều hành hợp tác xã.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Luật Thương mại, TS. Bùi Ngọc Cường, NXB Giáo dục. Luật Hợp tác xã 2003. Giáo trình Pháp luật kinh tế, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân)


Diệu Nhi