Kiến thức Kinh tế

Vụ Kinh tế nông nghiệp là gì? Nhiệm vụ

09:18 | 26/12/2019

Chia sẻ

Vụ Kinh tế nông nghiệp là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong một số ngành theo qui định.
Vụ Kinh tế nông nghiệp là gì? Nhiệm vụ - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: baomoi.com)

Vụ Kinh tế nông nghiệp

Khái niệm

Vụ Kinh tế nông nghiệp trong tiếng Anh tạm dịch là: Department of Agricultural Economy.

Vụ Kinh tế nông nghiệp là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, qui hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn, khai thác và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên phạm vi cả nước.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, qui hoạch vùng lãnh thổ.

2. Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm về: phát triển ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn (xây dựng nông thôn mới; cung cấp nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn; 

Phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã; bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn; định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tái định cư), khai thác và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ.

3. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm, các chương trình, dự án đầu tư (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quí và hàng năm; 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết các kiến nghị của các Bộ, ngành và địa phương liên quan đến các ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Nghiên cứu, phân tích, đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút vốn ODA; 

Danh mục các chương trình, dự án đầu tư nhóm A trở lên sử dụng vốn nhà nước và các danh mục chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách. Làm đầu mối quản lí các chương trình, dự án được Bộ giao.

5. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực do Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. 

Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản qui phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao. Làm đầu mối tham gia thẩm định các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật của ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách để các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.

6. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; chủ trì hoặc phối hợp tham gia thẩm định qui hoạch phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn. 

Thực hiện việc theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.

7. Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lí và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Vụ được giao.

8. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm của: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT Về Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế nông nghiệp)

Tuyết Nhi