|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI) là gì?

16:00 | 20/11/2019
Chia sẻ
Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (tiếng Anh: Global Reporting Initiative; viết tắt: GRI) là một tổ chức giúp đỡ doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức hiểu và công bố mức độ ảnh hưởng của việc kinh doanh đến các vấn đề phát triển bền vững cấp thiết...
Capture

Hình minh họa (Nguồn: nature.org.vn)

Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI)

Khái niệm

Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu trong tiếng Anh là Global Reporting Initiative; viết tắt là GRI.

Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) là một tổ chức quốc tế và độc lập giúp đỡ doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức hiểu và công bố mức độ ảnh hưởng của việc kinh doanh đến các vấn đề phát triển bền vững cấp thiết như: biến đổi khí hậu, chống tham nhũng và các vấn đề khác.

Tầm nhìn: "một tương lai mà ở đó các vấn đề phát triển bền vững là một phần không thể tách rời của quá trình ra quyết định của bất cứ tổ chức nào".

Sứ mệnh: Thông qua hệ thống chuẩn mực và hệ thống các bên liên quan, trao quyền cho những người ra quyết định để thực hiện các hoạt động hướng đến một nền kinh tế và thế giới bền vững.

Capture

Capture

Chuẩn mực của GRI 

Chuẩn mực của GRI ra đời năm 2016 như là một sự phát triển của bộ hướng dẫn G4 trước đó. Nó chính thức có hiệu lực đối với các báo cáo được lập từ 1 tháng 7 năm 2018 trở đi và được khuyến khích áp dụng sớm. 

Bộ chuẩn mực của GRI tăng cường tính so sánh và chất lượng của các thông tin về phát triển bền vững đảm bảo sự minh bạch hơn đối với các tác động kinh tế, môi trường và xã hội. Đây là một chuẩn mực chung được chấp nhận rộng rãi toàn cầu tạo ra một ngôn ngữ chung cho các tổ chức và các bên liên quan mà thông qua đó, các tác động của tổ chức được công bố và đánh giá.

Bộ chuẩn mực của GRI bao gồm: 3 chuẩn mực toàn cầu (Universal Standards) áp dụng cho tất cả các tổ chức; 33 chuẩn mực liên quan đến các nội dung cụ thể và được chia làm ba nhóm: Kinh tế, môi trường, xã hội. Các tổ chức chỉ lựa chọn và sử dụng các chuẩn mực có liên quan dựa trên các lĩnh vực trọng yếu.

Các chuẩn mực chung

GRI 101 - Foundation: Bao gồm các nguyên tắc báo cáo, các yêu cầu cơ bản về việc sử dụng Chuẩn mực cho các báo cáo phát triển bền vững và chi tiết về việc sử dụng các chuẩn mực như thế nào.

GRI 102 - General Disclosures: Bao gồm toàn bộ các chuẩn mực về công bố thông tin theo tiêu chuẩn chung của G4. Đây là các nội dung tổng thể liên quan đến ngành nghề, chiến lược kinh doanh, qui mô, tổ chức, sản phẩm và cách thức tiếp cận của tổ chức đối với vấn đề về phát triển bền vững.

GRI 103 - Management Approach: Bao gồm toàn bộ các chuẩn mực hướng dẫn công bố thông tin về phương pháp quản lí của doanh nghiệp nói chung về vấn đề phát triển bền vững và đối với riêng các lĩnh vực trọng yếu.

Các chuẩn mực chung là áp dụng đối với tất cả các tổ chức, bên cạnh đó các doanh nghiệp và tổ chức sẽ sử dụng các chuẩn mực có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình.

(Tài liệu tham khảo: Báo cáo phát triển bền vững theo GRI và các vấn đề đầu tư nước ngoài, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, năm 2017)

TH