Kiến thức Kinh tế

Thông báo tổn thất (Notice of Loss or Damage) là gì?

13:22 | 21/10/2019

Chia sẻ

Thông báo tổn thất (tiếng Anh: Notice of Loss or Damage) là thông báo bằng văn bản của người nhận hàng, nói rõ tình trạng tổn thất của hàng hóa, gửi cho người chuyên chở trong một thời gian qui định để bảo lưu quyền khiếu nại với người chuyên chở.
Samantha's

Hình minh họa

Thông báo tổn thất (Notice of Loss or Damage)

Định nghĩa

Thông báo tổn thất trong tiếng Anh là Notice of Loss or DamageThông báo tổn thất là thông báo bằng văn bản của người nhận hàng, nói rõ tình trạng tổn thất của hàng hóa, gửi cho người chuyên chở trong một thời gian qui định để bảo lưu quyền khiếu nại với người chuyên chở.

Lưu ý

Khi nhận hàng từ người chuyên chở, nếu thấy hàng hóa bị hư hỏng, rách, vỡ... hoặc nghi ngờ có tổn thất, người nhận hàng phải thông báo cho người chuyên chở biết.

Nếu không có thông báo bằng văn bản gửi cho người chuyên chở trong thời gian qui định, thì suy đoán rằng người chuyên chở trong thời gian qui định, thì suy đoán rằng người chuyên chở đã giao hàng đúng như mô tả của vận đơn hoặc đã giao hàng đúng như mô tả của vận đơn hoặc đã giao hàng tốt và như vậy chủ hàng sẽ mất quyền khiếu nại với người chuyên chở.

Nếu tình trạng hàng hóa trước lúc giao hàng đã được các bên kiểm tra, xác định một cách đối địch và cùng nhau kí vào biên bản thì không cần gửi thông báo bằng văn bản nữa.

Cách thức và thời hạn thông báo tổn thất

(1) Nếu tổn thất là rõ rệt

- Tổn thất rõ rệt là tổn thất có thể nhìn thấy được mắt thường, ví dụ: Hàng hóa ở trên tàu bị hư hỏng, đổ vỡ, rách bao bì, ướt.

Trong trường hợp này, việc thông báo tổn thất thể hiện bằng biên bản dỡ hàng (Cargo Outturn Report - COR) do cảng, người nhận hàng lập.

- Biên bản này phải nói rõ tên hàng, số vận đơn, tình trạng tổn thất của hàng hóa... và phải có chữ kí của thuyền trưởng. Biên bản này phải lập trong thời hạn sau đây:

+ Trước hoặc vào lúc giao hàng, theo Qui tắc Hague và Qui tắc Hague-Visby.

+ Không muộn hơn ngày làm việc sau ngày giao hàng cho người nhận hàng theo Qui tắc Hamburg.

(2) Nếu tổn thất là không rõ rệt

- Tổn thất không rõ rệt là tổn thất khó phát hiện được bằng mắt thường hay những nghi ngờ có tổn thất. Trong trường hợp này phải thông báo tổn thất bằng cách gửi một Thư dự kháng (Letter of Reservation) cho người chuyên chở hoặc đại lí của họ trong thời hạn:

+ 3 ngày kể từ ngày giao hàng theo Qui tắc Hague và Hague-Visby.

+ 15 ngày liên tục kể từ ngày giao hàng cho người nhận theo Qui tắc Hamburg.

(3) Trường hợp chậm giao hàng

Chỉ theo Qui tắc Hamburg, người chuyên chở mới chịu trách nhiệm về việc chậm giao hàng (Delay in Delivery).

Người chuyên chở sẽ không bồi thường thiệt hại do chậm giao hàng, nếu không có thông báo bằng văn bản gửi cho người chuyên chở trong vòng 60 ngày liên tục sau ngày hàng đã giao cho người nhận.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông)

Minh Lan