|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nhà đầu tư (Investor) trong kinh doanh là ai? Các hình thức đầu tư kinh doanh

17:07 | 15/08/2019
Chia sẻ
Nhà đầu tư (tiếng Anh: Investor) trong kinh doanh là người tham gia vào một hay nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh dưới các hình thức khác nhau. Có nhiều hình thức đầu tư kinh doanh khác nhau mà nhà đầu tư có quyền lựa chọn.
book-on-wooden-table

Hình minh họa (Nguồn: Davies Legal).

Nhà đầu tư (Investor)

Nhà đầu tư - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Investor.

"Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài."

Nhà đầu tư bao gồm:

- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. (Theo Luật đầu tư năm 2014)

Các hình thức đầu tư trong kinh doanh

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo qui định và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ theo qui định;

- Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo qui định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo qui định, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

- Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quĩ đầu tư chứng khoán theo qui định của pháp luật về chứng khoán;

- Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo qui định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

- Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

- Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo qui định pháp luật.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án kí kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lí và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

- Chính phủ qui định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức 

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

- Hợp đồng BCC được kí kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo qui định của pháp luật về dân sự.

- Hợp đồng BCC được kí kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo qui định.

- Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận. (Theo Luật đầu tư năm 2014)

Khai Hoan Chu