Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Insurance Association of Vietnam - IAV) là gì?

10:48 | 07/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (tiếng Anh: Insurance Association of Vietnam) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp bảo hiểm, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.
hiep-hoi-bao-hiem-viet-nam

Hình minh hoạ (Nguồn: thebank)

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong tiếng Anh được gọi là Insurance Association of Vietnam - IAV.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp bảo hiểm, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau hoạt động có hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm, năng lực cạnh tranh cùng tạo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ

- Chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức hoạt động của Hiệp hội theo Điều lệ đã được phê duyệt. 

Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mĩ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

- Phổ biến kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, qui chế, qui định của Hiệp hội.

- Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tư vấn xây dựng thẩm định, phản biện các sản phẩm bảo hiểm khi được Bộ Tài chính hoặc doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu theo qui định của pháp luật.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm, đề xuất phương hướng hoạt động của ngành với cơ quan quản nhà nước. 

Phát hành bản tin nội bộ, tạp chí bảo hiểm, tài liệu phổ biến kiến thức nghiệp vụ về bảo hiểm theo qui định của pháp luật.

- Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

- Xây dựng và ban hành qui tắc đạo đức, xây dựng nguyên tắc chung về nội dung phối hợp hoạt động giữa các hội viên, qui chế tự quản phù hợp với qui định của pháp luật nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Quản và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng qui định của pháp luật.

- Tổ chức công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật theo qui định của Điều lệ Hiệp hội và qui định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Diệu Nhi