|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Cash Flow from Financing Activities - FCF) là gì?

17:20 | 18/11/2019
Chia sẻ
Dòng tiền từ hoạt động tài chính (tiếng Anh: Cash Flow from Financing Activities, viết tắt: FCF) là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra sự thay đổi kết cấu và qui mô của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.
OCF (2)

Hình minh họa

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Cash Flow from Financing Activities - FCF)

Định nghĩa

Dòng tiền từ hoạt động tài chính trong tiếng Anh là Cash Flow from Financing Activities, trong tiếng Anh là FCF.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính còn được gọi là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra sự thay đổi kết cấu và qui mô của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Xác định dòng tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính bao gồm:

- Tiền thu từ vốn góp của chủ sở hữu

- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, kể cả tiền chi mua cổ phiếu quĩ

- Tiền thu từ các khoản vay ngắn và dài hạn

- Tiền chi trả nợ gốc vay ngắn và dài hạn

- Tiền chi trả nợ thuê tài chính

- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho các chủ sở hữu

Công thức xác định dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính

- Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính thường được gọi là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính = Dòng tiền thu từ hoạt động tài chính - Dòng tiền chi cho hoạt động tài chính

Ý nghĩa

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính đo lường lượng vốn được cung ứng từ bên ngoài sau khi trừ lượng vốn từ doanh nghiệp ra bên ngoài.

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương (> 0) thể hiện doanh nghiệp đã được tài trợ từ bên ngoài, doanh nghiệp phải huy động thêm vốn bằng cách đi vay hoặc tăng thêm vốn góp của chủ sở hữu.

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm (< 0) thể hiện doanh nghiệp không cần tài trợ, doanh nghiệp đã trả bớt nợ vay và chia lãi cho chủ sở hữu hoặc trả lại một phần vốn góp cho chủ sở hữu.

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm còn là dấu hiệu của một quá trình cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp hoặc có thể là dấu hiệu của quá trình thu hẹp đầu tư khi hoạt động kinh doanh đạt đến mức độ bão hòa.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Minh Lan

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.