Kiến thức Kinh tế

Công ty tài chính (Finance companies) là gì? Hoạt động của công ty tài chính

17:21 | 16/08/2019

Chia sẻ

Công ty tài chính (tiếng Anh: Finance companies) là một loại hình của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Đây là một cụm từ khá quen thuộc và phổ biến, tuy nhiên không phải cũng hiểu rõ về các hoạt động cụ thể của tổ chức này.
book-on-wooden-table

Hình minh họa (Nguồn: WikiHow)

Công ty tài chính (Finance companies)

Công ty tài chính - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Finance companies.

Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức này có chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo qui định của pháp luật.

Tuy nhiên, công ty tài chính lại không được làm các dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới 1 năm. (Theo Nghị định số 79 năm 2002 của Chính phủ)

Hoạt động của công ty tài chính

Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính

Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây:

- Nhận tiền gửi của tổ chức;

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;

- Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo qui định;

- Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;

- Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Mở tài khoản của công ty tài chính

- Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.

- Công ty tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo qui định của pháp luật về ngoại hối.

- Công ty tài chính được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lí tiền vay cho khách hàng.

Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính

- Công ty tài chính chỉ được dùng vốn điều lệ và quĩ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo qui định.

- Công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, quĩ đầu tư.

- Công ty tài chính chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lí tài sản bảo đảm sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

- Ngân hàng Nhà nước qui định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính.

Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính

- Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng thực hiện theo qui định của Ngân hàng Nhà nước.

- Tham gia thị trường tiền tệ theo qui định.

- Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

- Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; đại lí phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác.

- Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo qui định của Ngân hàng Nhà nước.

- Làm đại lí kinh doanh bảo hiểm.

- Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư.

- Cung ứng dịch vụ quản lí, bảo quản tài sản của khách hàng. (Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010)

Khai Hoan Chu