|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổ chức phát triển quĩ đất (Land Fund Development Organization) là gì?

11:43 | 27/09/2019
Chia sẻ
Tổ chức phát triển quĩ đất (tiếng Anh: Land Fund Development Organization) là cơ quan được thành lập với chức năng phát triển, vận động và xúc tiến đầu tư vào quĩ đất.
74

Hình minh họa

Tổ chức phát triển quĩ đất (Land Fund Development Organization)

Tổ chức phát triển quĩ đất - danh từ, trong tiếng Anh có thể dùng bởi cụm từ Land Fund Development Organization.

Tổ chức phát triển quĩ đất là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (Theo Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP)

Qui định về tổ chức phát triển quĩ đất 

Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển quĩ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quĩ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quĩ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có.

Tổ chức phát triển quĩ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quĩ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác.

Cơ chế xác định việc thu hồi đất 

1. Trong trường hợp qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và đã có dự án đầu tư thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao quĩ đất cho các nhà đầu tư.

2. Trong trường hợp qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có dự án đầu tư thì UBND cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất và giao cho tổ chức phát triển quĩ đất thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lí quĩ đất này.

Nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức phát triển quĩ đất

- Thực hiện việc quản lí quĩ đất sau thu hồi theo qui định.

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có qui hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

- Thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của UBND cấp tỉnh.

- Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư theo qui hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất được nhà nước giao quản lí.

Như vậy, với các nhiệm vụ nêu trên, tổ chức phát triển quĩ đất sẽ bóc tách dần chức năng quản lí hành chính nhà nước với chức năng kinh doanh trong lĩnh vực đất đai và đó chính là xu hướng mới trong quan niệm hiện nay. (Theo Giáo trình Luật đất đai, NXB Công an Nhân dân)

Khai Hoan Chu