|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

IPA rót 850 tỷ đồng vào công ty năng lượng của Trung Nam

17:31 | 02/05/2024
Chia sẻ
IPA đã đầu tư mới vào CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam với giá trị gốc 850 tỷ đồng, tương ứng 9,36% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA), doanh thu thuần tăng 34% so với cùng kỳ lên 86 tỷ đồng. Ba mảng đóng góp chính là cung cấp dịch vụ, bán điện thương phẩm và bán hàng hoá, lần lượt mang về 39 tỷ, 30 tỷ và 11 tỷ.

Trừ đi giá vốn, lãi gộp của công ty còn 27 tỷ, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp thu hẹp từ 43,4% về 31,4% quý này.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 38%, do lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi trái phiếu suy giảm 61% về 30 tỷ đồng.

Công ty có khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư giúp chi phí tài chính được tiết giảm 71% (giảm hơn 190 tỷ đồng). Khoản lãi từ công ty liên kết cao gấp 3 lần cùng kỳ lên 131 tỷ đồng. 

Với những biến động quan trọng trên, công ty lãi sau thuế 105 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 136 tỷ cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 101 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024.

 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cuối quý I/2024, tổng tài sản của IPA nhích nhẹ so với đầu năm lên hơn 8.900 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản đầu tư đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 5.926 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản (bao gồm đầu tư vào công ty liên kết 4.616 tỷ và đầu tư vào các đơn vị khác 1.791 tỷ đồng).  

Trong số đó, IPA có đầu tư mới vào CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam - thành viên của Tập đoàn Trung Nam với giá trị gốc 850 tỷ đồng, tương ứng 9,36% vốn điều lệ tại ngày 31/3/2024. 

IPA từng đầu tư vào trái phiếu của thành viên của Trung Nam (CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam) với giá trị 916 tỷ, nhưng đã bán sạch tính tới tháng 6/2023.

Bên cạnh đó, tại cuối quý I/2024, công ty tiếp tục duy trì số dư đầu tư hơn 928 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - Mã: CRE) nhưng phải phải trích lập 474 tỷ đồng. 

 Nguồn: Thuyết minh báo tài chính hợp nhất quý I/2024.

Các khoản phải thu ngắn hạn của IPA tính đến cuối quý I là 1.300 tỷ đồng, giảm 46% sau ba tháng, trong đó phần lớn là phải thu về cho vay ngắn hạn từ CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (1.266 tỷ đồng), đây là đơn vị có quan hệ mật thiết với IPA trong nhiều năm.

Tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay của IPA giảm 9,4% so với đầu năm về 3.982 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn. Con số này bằng 0,95 lần vốn chủ sở hữu. 

Minh Hằng