|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

IPA lên kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục năm nay

15:18 | 04/06/2024
Chia sẻ
Năm 2023, IPA đề xuất không chia cổ tức và không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 20/6 tại trụ sở ở Hà Nội.

Căn cứ theo đánh giá về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 2023, HĐQT công ty đặt ra kế hoạch tổng doanh thu là khoảng 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng; tăng lần lượt 210% và 24% so với thực hiện năm ngoái. Nếu đạt được thì đây sẽ là con số lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố số liệu tài chính của IPA.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm của IPA và kế hoạch 2024. 

Doanh nghiệp cho biết các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nêu trên được HĐQT đưa ra một cách thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh các khoản doanh thu/lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản (nếu có) của công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, IPA đề xuất không chia cổ tức và không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên.

Ngày 28/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty đã thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua thời gian thực hiện là từ năm 2023 đến hết năm 2024, sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tuy nhiên, công ty chưa triển khai thực hiện được phương án chào bán cổ phiếu như nêu trên theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ESOP với nội dung như đã được Thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (chỉ điều chỉnh về thời gian thực hiện). 

Cụ thể, IPA dự kiến phát hành hơn 4,27 triệu cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 31% so với giá cổ phiếu IPA chốt phiên 4/6 (14.400 đồng/cp).

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% số cổ phiếu đã nộp tiền mua sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, và số còn lại được chuyển nhượng sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến hết năm 2026. 

Nguồn vốn (gần 43 tỷ) thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của IPA.

Về vấn đề nhân sự, hiện nay một thành viên HĐQT của công ty là bà Vũ Nam Hương vì lý do cá nhân nên đã có đơn xin từ nhiệm. Bởi vậy, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hương và bầu bổ sung một thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Hoàng Kiều