Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Internet Việt Nam (Vietnam Internet Association - VIA) là gì?

08:04 | 11/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Internet Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Internet Association - VIA) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và phát triển dịch vụ Internet và các lĩnh vực khác có liên quan đến Internet trên phạm vi cả nước.
via

Hình minh họa (Nguồn: association.nso)

Hiệp hội Internet Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Internet Việt Nam trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Internet Association - VIA.

Hiệp hội Internet Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là:

Tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế cùng hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và phát triển dịch vụ Internet và các lĩnh vực khác có liên quan đến Internet trên phạm vi cả nước. 

Mục đích và quyền hạn

Mục đích

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao công nghệ, chất lượng, sản phẩm dịch vụ.

Góp phần thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển các dịch vụ Internet Việt Nam từng bước đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quyền hạn Hiệp hội

  - Tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Internet cho hội viên. 
  - Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội và đại diện cho hội viên, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.
  - Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đào tạo, các chương trình, dự án, các dịch vụ nhằm mục đích phát triển Internet.
  Và các cuộc hội nghị, hội thảo, các lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về Internet cho hội viên và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu cập nhật kiến thức theo qui định của pháp luật.
  - Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Internet, viễn thông và công nghệ thông tin truyền thông khi được yêu cầu theo qui định của pháp luật.
  - Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách của nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.
  - Được phối hợp hoặc đề cử hội viên tham gia với các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân liên quan khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội và đi công tác ở nước ngoài khi có yêu cầu.
  - Được gây quĩ cho Hiệp hội trên cơ sở đóng góp hội phí của hội viên, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo qui định của pháp luật.
  - Được nhận tài trợ, hỗ trợ kĩ thuật của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
  - Xuất bản sách, báo, tạp chí, tập san, bản tin, các ấn phẩm và các trang thông tin điện tử liên quan đến lĩnh vực Internet theo qui định của pháp luật.
  - Được gia nhập hoặc liên kết với các Hiệp hội và các tổ chức trong và ngoài nước có mục tiêu hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
  - Được thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hiệp hội theo qui định của pháp luật 
  (Tài liệu tham khảo: Điều lệ Hiệp hội Internet Việt Nam)

Tuyết Nhi