Kiến thức Kinh tế

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là tổ chức gì?

11:47 | 06/01/2020

Chia sẻ

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (tiếng Anh: Department of Cooperatives and Rural Development) là một tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là tổ chức gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: dcrd.gov.vn)

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Khái niệm

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trong tiếng Anh gọi là: Department of Cooperatives and Rural Development.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lí nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác; 

Định canh, bố trí dân cư, di dân tái định cư; giảm nghèo, an sinh xã hội nông thôn và phát triển nông thôn (sau đây gọi chung là kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn) thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo qui định của pháp luật.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Tổ chức bộ máy của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

1. Lãnh đạo Cục:

Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo qui định.

Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về hoạt động của Cục.

Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức tham mưu:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính;

c) Phòng Thanh tra, Pháp chế;

d) Phòng Kinh tế hợp tác;

đ) Phòng Qui hoạch và Bố trí dân cư;

e) Phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội nông thôn;

g) Văn phòng đại diện Cục phía Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các đơn vị sự nghiệp: Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục trình Bộ trưởng quyết định theo qui định.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định Số: 669/QĐ-BNN-TCCB qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn)

Tuyết Nhi