Chỉ số UPCOM-index là gì? Phương pháp tính

15:02 | 26/10/2019

Chia sẻ

Chỉ số UPCOM-index là chỉ số tính toán mức biến động giá đối với các giao dịch thoả thuận điện tử của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCOM.
Dedeuay Hair & Beauty (1)

Hình minh họa

Chỉ số UPCOM-index

Khái niệm

Dựa trên nhu cầu phát triển, ngày 24/6/2009, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức đưa thị trường giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) nhằm tạo một cơ chế hoạt động vừa linh hoạt, vừa chặt chẽ, đem lại quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, tránh các rủi ro trên giao dịch thị trường tự do.

Cùng với thị trường UPCOM, HNX đưa ra chỉ số thị trường có tên gọi UPCOM Index.

Chỉ số UPCOM Index được tính toán bắt đầu từ ngày chính thức mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của thị trường (24/6/2009), được gọi là thời điểm gốc với 10 doanh nghiệp đăng kí giao dịch.

Giống như hai chỉ số VN-Index và HNX-Index, UPCOM-Index tính toán mức biến động giá đối với các giao dịch thoả thuận điện tử của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCOM.

Phương pháp tính

- Phương pháp tính chỉ số UPCOM-Index bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc. Tại thời điểm gốc, chỉ số có giá trị bằng 100.

- Công thức tính:

UPCOM-Index = Tổng giá trị thị trường hiện tại (GTn)/ Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc (GT0) x 100

hoặc

UPCOM-Index = ∑(pitqit)/∑(pi0qit)

Trong đó:

pit : Giá thị trường của cổ phiếu i vào thời điểm hiện tại

qit: Số lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu i vào thời điểm hiện tại

pi0: Giá thị trường của cổ phiếu i vào thời điểm gốc (ngày cơ sở)

i: cổ phiếu thứ i

- Trong phiên giao dịch, chỉ số UPCOM-Index sẽ được tính mỗi khi có một giao dịch cổ phiếu được thực hiện. Như vậy, khi giá thực hiện của mỗi giao dịch cổ phiếu thay đổi thì chỉ số UPCOM-Index sẽ thay đổi theo, phản ánh sự biến động giá trong suốt phiên giao dịch.

- Trên cơ sở công khai, minh bạch và công bằng, HNX công bố kết quả giao dịch trên website của Sở, các kết quả giao dịch cũng được cung cấp cho các công ty chứng khoán, phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức khác để tạo điều kiện cho nhà đầu tư cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất.

- Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ số UPCOM-Index có thể dao động với biên độ lớn hơn +/-10% do giá tham chiếu được tính bằng bình quân gia quyền các giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất, trong khi chỉ số cuối ngày được tính bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch đó.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan