Kiến thức Kinh tế

Vụ Kinh tế dịch vụ là gì? Nhiệm vụ

09:32 | 26/12/2019

Chia sẻ

Vụ Kinh tế dịch vụ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch phát triển của một số ngành theo qui định.
Vụ Kinh tế dịch vụ là gì? Nhiệm vụ - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: baomoi.com)

Vụ Kinh tế dịch vụ

Khái niệm

Vụ Kinh tế dịch vụ trong tiếng Anh tạm dịch là: Department of Service Economy.

Vụ Kinh tế dịch vụ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch phát triển các ngành dịch vụ, thương mại (bao gồm: thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ), dự trữ quốc gia, chuyên trách về các ngành dịch vụ du lịch, logistics, đầu tư kinh doanh sân golf.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, qui hoạch phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, qui hoạch vùng lãnh thổ và qui hoạch phát triển các ngành liên quan.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển chung các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia. Trực tiếp theo dõi các ngành: du lịch, logistics, thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và dự trữ quốc gia.

3. Nghiên cứu, phân tích, đề xuất các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách.

4. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia, du lịch, logistics, sân golf; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm; 

Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản qui phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao; làm đầu mối tham gia thẩm định các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật của ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách.

5. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện qui hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án (kể cả dự án ODA, FDI), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quí, năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lí những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

6. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách để bộ, ngành, địa phương quyết định theo thẩm quyền; 

Chủ trì thực hiện giám sát đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực được Bộ trưởng giao phụ trách; phối hợp thẩm tra qui hoạch phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, dự trữ quốc gia.

7. Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lí và cung cấp thông tin về phát triển các ngành dịch vụ, thương mại và dự trữ quốc gia.

8. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển đối với các ngành, lĩnh vực sau: Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch; chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu; kho tàng; các kho lưu trữ chuyên dụng do địa phương quản lí; thương mại; dịch vụ logistics.

9. Tổng hợp kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế về dịch vụ. Chủ trì đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS); phối hợp tham gia đàm phán lĩnh vực dịch vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1866/QĐ-BKHĐT Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế dịch vụ)

Tuyết Nhi