Tài chính

Khách hàng phá sản được Quĩ bảo lãnh tín dụng DNNVV xem xét xóa nợ gốc

20:00 | 11/09/2019

Chia sẻ

Theo Thông tư 57 được Bộ Tài Chính ban hành có hiệu lực từ ngày 15/10/2019, một số trường hợp khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được xem xét xoá nợ gốc nếu đáp ứng một số điều kiện theo qui định.

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57 hướng dẫn cơ chế xử lí rủi ro của Quĩ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, một số trường hợp khách hàng phá sản, sẽ được xem xét xóa nợ gốc.

Theo qui định của Thông tư, 5 trường hợp được xem xét xử lí rủi ro bao gồm:

(1) Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã kí;

(2) Khách hàng bị phá sản theo qui định của pháp luật hiện hành;

(3) Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã kí;

(4) Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã kí;

(5) Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong hai trường hợp đầu tiên doanh nghiệp sẽ được xem xét xóa nợ gốc.

Để được xóa nợ gốc, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau: gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của hai năm liền kề trước năm đề nghị xóa nợ gốc bị lỗ và còn lỗ lũy kế, không trả được một phần hoặc toàn bộ nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã kí, có tổn thất về vốn, tài sản.

Trong trường hợp khách hàng được xóa một phần nợ gốc phải có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ còn lại khả thi sau khi được xóa một phần nợ gốc (trừ trường hợp khách hàng bị phá sản).

Ngoài ra, khách hàng phải đáp ứng điều kiện là khoản nợ của khách hàng đã được hoặc chưa được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi nhưng quĩ bảo lãnh tín dụng thẩm định, đánh giá nếu áp dụng biện pháp thực hiện thì cũng không trả được nợ gốc theo đúng cam kết. 

Đồng thời, quĩ bảo lãnh tín dụng đã áp dụng biện pháp xử lí tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo qui định nhưng khách hàng vẫn còn phần nợ gốc còn lại chưa thu hồi được.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Trúc Minh