Kiến thức Kinh tế

Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) là gì?

17:10 | 15/08/2019

Chia sẻ

Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (tiếng Anh: Build-Operate-Transfer, viết tắt BOT) là một hình thức của hợp đồng PPP, được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng.
book-on-wooden-table

Hình minh họa: Công trình BOT (Nguồn: Báo Xây Dựng).

Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Build-Operate-Transfer)

Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao - danh từ, tiếng Anh được gọi là Build-Operate-Transfer, viết tắt là BOT.

Hợp đồng BOT (Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) là một hình thức của hợp đồng PPP (Hợp đồng đối tác công tư). 

Hợp đồng PPP là Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đây là loại hợp đồng được kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

Hợp đồng BOT là hợp đồng được giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư)

Nội dung về dự án theo hình thức BOT

Xây dựng Danh mục dự án

Nội dung chủ yếu:

- Tên Dự án;

- Mục tiêu của Dự án;

- Địa điểm dự kiến thực hiện Dự án và Dự án khác (nếu có);

- Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu và tổng vốn đầu tư dự kiến để thực hiện Dự án;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết và thực hiện Hợp đồng dự án.

Đề xuất dự án 

- Phân tích sự cần thiết và những lợi thế việc thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT;

- Dự kiến công suất, địa điểm, diện tích xây dựng, các hạng mục công trình, nhu cầu sử dụng đất;

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kĩ thuật; các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kĩ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có); ảnh hưởng của Dự án đối với môi trường sinh thái, phòng, chống cháy nổ, an ninh;

- Xác định sơ bộ tổng vốn đầu tư của Dự án;

- Xác định các loại giá, phí hàng hóa, dịch vụ dự kiến thu từ việc khai thác công trình;

- Xác định thời gian xây dựng, khai thác công trình, phương thức tổ chức quản lí và kinh doanh;

- Các điều kiện, phương thức chuyển giao và tiếp nhận công trình phù hợp với qui định;

- Đề xuất áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và bảo lãnh Chính phủ (nếu có) phù hợp với qui định;

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội của Dự án;

Thời hạn Hợp đồng dự án

- Thời hạn Hợp đồng dự án do các Bên thỏa thuận phù hợp với lĩnh vực, quy mô, tính chất của Dự án và có thể được gia hạn hoặc rút ngắn theo các điều kiện quy định tại Hợp đồng dự án.

- Đối với Hợp đồng BOT, các Bên phải thỏa thuận cụ thể thời điểm, thời gian xây dựng và hoàn thành công trình; thời điểm, thời gian kinh doanh – chuyển giao công trình.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

- Doanh nghiệp BOT được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của pháp luật vế thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện Dự án của Doanh nghiệp BOT được hưởng ưu đãi theo qui định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Doanh nghiệp BOT được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án. (Theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP)