Doanh nghiệp

Tập đoàn Cao su và khoản doanh thu chưa thực hiện gần 8.000 tỉ đồng

07:00 | 31/07/2019

Chia sẻ

Đây là doanh thu cho thuê hạ tầng, khu dân cư chưa thực hiện trong dài hạn của Tập đoàn Cao su tính đến thời điểm kết thúc quí II.

Quí II/2019, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: VRG) đạt doanh thu thuần gần 4.200 tỉ đồng; biên lãi gộp ở mức 19%.

Doanh thu tài chính 206 tỉ đồng, chi phí tài chính 189 tỉ đồng (chủ yếu là lãi vay); phần lãi trong công ty liên kết trong quí 129 tỉ đồng ngoài ra còn khoản mục lợi nhuận khác 353 tỉ đồng. Kết quả, Tập đoàn Cao su báo lãi ròng 744 tỉ đồng trong quí. 

Nửa đầu năm, doanh thu thuần của GVR đạt 7.612 tỉ đồng, lãi ròng 1.059 tỉ đồng. Cơ cấu doanh thu 59% đến từ bán mủ cao su, 21% đến từ chế biến gỗ, còn lại là doanh thu các mảng khác…

Tap-doan-cao-su

Tổng tài sản tại thời điểm 30/6 đạt 76.058 tỉ đồng, trong đó giá trị tiền mặt và tiền gửi 10.661 tỉ đồng, hàng tồn kho 3.100 tỉ đồng. Hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn khác trong cơ cấu tài sản của GVR gồm tài sản cố định 28.000 tỉ đồng và tài sản dở dang dài hạn 21.461 tỉ đồng, giảm gần 4.000 tỉ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân giảm tài sản dở dang chủ yếu đến từ giảm vườn cây cao su, còn lại 18.382 tỉ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ của GVR 26.284 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn 2.800 tỉ đồng, giảm 565 tỉ đồng so với đầu năm; nợ dài hạn 9.750 tỉ đồng, giảm 280 tỉ đồng. 

Đáng chú ý, Tập đoàn cao su có khoản mục doanh thu cho thuê hạ tầng, khu dân cư chưa thực hiện dài hạn giá trị gần 8.000 tỉ đồng. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 49.775 tỉ đồng, trong đó riêng vốn cổ phần 40.000 tỉ đồng, gần 97% được nắm giữ bởi nhà nước. Tại thời điểm kết thúc quí II, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của GVR hơn 3.126 tỉ đồng. 

Đông A