|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Lợi nhuận DIC Corp tăng 32% sau soát xét nhờ hoàn nhập dự phòng

14:29 | 09/09/2019
Chia sẻ
Mới đây, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) đã có văn bản giải trình về việc lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 32% so với báo cáo tự lập trước đó, tương ứng đạt 40,4 tỉ đồng.

Ngoại trừ doanh thu gần như không đổi, các chỉ tiêu tài chính còn lại của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) đều biến động sau soát xét.

Cụ thể, việc phân loại giá vốn và chi phí bán hàng mảng du lịch làm giá vốn tăng thêm 4% so với báo cáo tự lập trước đó, tương ứng tăng thêm 21,64 tỉ đồng.

Do loại trừ thoái vốn tại các công ty con giúp công ty có thêm 7,6 tỉ đồng thu nhập thanh lí khoản đầu tư tài chính, kéo theo doanh thu tài chính tăng 11%, tức tăng thêm gần hai tỉ đồng.

Đồng thời, công ty hoàn nhập dự phòng tài chính hơn 4,7 tỉ đồng, trong khi báo cáo tự lập trước đó ghi nhận khoản trích lập dự phòng 15,6 tỉ đồng. Do đó, chi phí tài chính giảm mạnh 75%, từ mức 27 tỉ đồng trước soát xét về 6,7 tỉ đồng.

Tại thời điểm lập BCTC soát xét, DIC Corp đã tập hợp đủ BCTC của các công ty liên kết. Theo đó, khoản lỗ ở các công ty liên doanh liên kết tăng hơn 17 tỉ đồng, từ lỗ 5,7 tỉ đồng tăng lên lỗ gần 23 tỉ đồng.

Trong số 6 công ty liên kết đang hiện hữu, đã có 4 công ty liên kết ghi nhận lỗ, bao gồm DIC Phương Nam, DIC Số 4, DIC Bê tông và DIC Toàn Cầu. Trong kì, DIC Corp đã thanh lí công ty DIC Thể Thao với giá trị gần 18 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác giảm 17%, ghi nhận gần 6 tỉ đồng sau soát xét.

Từ những biến động trên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ DIC Corp tăng lên 40,4 tỉ đồng sau soát xét, tương ứng với mức tăng 32%.

DIG-KQKD

KQKD 6T/2019 của DIC Corp trước và soau soát xét (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp

Tại ngày 30/6/2019, hàng tồn kho của công ty ghi nhận gần 3.341 tỉ đồng. Trong đó, bất động sản dở dang chiếm hơn 2.756 tỉ đồng tập trung chủ yếu tại 11 dự án.

Riêng dự án khu du lịch đô thị sinh thái Đại Phước chiếm tỉ trọng lớn nhất trong bất động sản dở dang với giá trị hơn 767 tỉ đồng.

hangtonkho

Nguồn: BCTC DIG bán niên 2019

Ngoài ra, sau ngày kết thức kì kế toán giữa niên độ, DIC Corp đã hoàn tất việc phát hành 15 triệu cp để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Điều này đã đến vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.999 tỉ đồng lên hơn 3.149 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc