Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 9/2019 là 7,5%/năm

09:47 | 06/09/2019

Chia sẻ

(Nguồn: Saigonbank)

Trong tháng 9/2019, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán cao nhất tại Saigonbank là 7,5%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân, lãi trả cuối kì tại các kì hạn 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Tháng 9 này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) công bố mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán bằng VND dành cho khách hàng cá nhân không thay đổi so với các tháng trước, cao nhất là 7,5%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn được Saigonbank áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm, duy nhất trả lãi hàng tháng. Trong khi đó, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 và 2 tuần có cùng mức lãi suất là 0,7%/năm và được trả lãi cuối kì. Kì hạn 1 và 2 tháng hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm.

5,5%/năm là mức lãi suất cho khoản gửi tiết kiệm các kì hạn 3, 4 và 5 tháng còn kì hạn từ 6 - 11 tháng có mức lãi suất tiết kiệm là 6,6%/năm. Tiền gửi kì hạn 12 tháng được áp dụng mức lãi suất là 7,2%/năm.

Đối với kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng, khách hàng gửi tiền tiết kiệm sẽ được hưởng mức lãi suất cao là 7,5%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank cập nhật ngày 5/9/2019

Ngày hiệu lực: 15/09/2018

Kì hạn

Trả lãi cuối kì

Trả lãi hàng quí

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi trước

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

Tiết kiệm không kì hạn

0,50%

Tiết kiệm có kì hạn

01 tuần

0,70%

02 tuần

0,70%

01 tháng

5,10%

5,10%

5,08%

02 tháng

5,20%

5,18%

5,15%

03 tháng

5,50%

5,50%

5,47%

5,42%

04 tháng5.50% 5,46%5,40%

05 tháng

5,50%

5,45%

5,37%

06 tháng

6,60%

6,55%

6,51%

6,39%

07 tháng6,60% 6,49%6,36%

08 tháng

6,60%

6,48%

6,32%

09 tháng

6,60%

6,49%

6,46%

6,29%

10 tháng6,60% 6,44%6,26%

11 tháng

6,60%

6,43%

6,22%

12 tháng

7,20%

7,01%

6,97%

6,72%

13 tháng

7,50%

7,23%

6,94%

18 tháng

7,50%

7,17%

7,13%

6,74%

24 tháng

7,50%

7,05%

7,01%

6,52%

36 tháng7,50%6,82%6,78%6,12%

(Nguồn: Website Saigonbank)

Cũng như vậy, các khoản tiền gửi thanh toán không kì hạn đang hưởng mức lãi suất 0,5%/năm. Tiền gửi thanh toán có kì hạn có mức lãi suất huy động tương tự như tiền tiết kiệm ở kì hạn tương ứng được trả lãi cuối kì.

Bảng lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND

Ngày hiệu lực: 15/9/2018   

Kì hạn

Lãi  suất (% năm)

1.    Loại không kì hạn

:

0,50% 

2.    Loại 01 tuần 

:

0,70%

3.    Loại 02 tuần

:

0,70%

4.    Loại kì hạn 01 tháng

:

5,10%

5.    Loại kì hạn 02 tháng

:

5,20%

6.    Loại kì hạn 03 tháng

:

5,50%

7.    Loại kì hạn 04 tháng:5,50%
8.    Loại kì hạn 05 tháng:5,50%

9.    Loại kì hạn 06 tháng

:

6,60%

10.  Loại kì hạn 07 tháng:6,60%
11.  Loại kì hạn 08 tháng:6,60%

12.  Loại kì hạn 09 tháng

:

6,60%

13,  Loại kì hạn 10 tháng:6,60%
14.  Loại kì hạn 11 tháng:6,60%

15.  Loại kì hạn 12 tháng

:

7,20%

16.  Loại kì hạn 13 tháng

:

7,50%

17.  Loại kì hạn 18 tháng

:

7,50%

18.  Loại kì hạn 24 tháng

:

 7,50% 

19. Loại kì hạn 36 tháng:7,50%

(Nguồn: Website Saigonbank)

Ngọc Huyền