Doanh nghiệp

Hoa Sen lí giải việc thông qua nghị quyết ĐHCĐ với tỉ lệ tán thành chỉ 43% số cổ phần có quyền biểu quyết

11:39 | 09/07/2019

Chia sẻ

Tập đoàn Hoa Sen mới đây đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM để giải trình về tỉ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết ĐHCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 3-4 năm nay.

Trong tháng 3-4 năm nay, CTCP Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Nội dung lấy ý kiến là kế hoạch phát hành cổ phiếu phổ thông và trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, tổng giá trị tối đa là 2.000 tỉ đồng. Nội dung này đã được gửi đến toàn bộ cổ đông của công ty.

Hoa Sen cho biết doanh nghiệp đã phát ra 18.741 phiếu lấy ý kiến tương ứng với hơn 384,8 triệu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. 

Đến ngày 15/4 (thời điểm cuối cùng để tiếp nhận ý kiến của cổ đông, Hoa Sen nhận được 414 phiếu biểu quyết, tương ứng với hơn 180,4 triệu cổ phần, trong đó có trên 165,7 triệu cổ phần tán thành với nghị quyết ĐHCĐ, tỉ lệ tán thành là 91,85% tính trên tổng số phiếu thu về và tương đương 43,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hsgggg

Kết quả biểu quyết đối với nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Hoa Sen tháng 3-4 vừa qua. Nguồn: Hoa Sen.

Liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Khoản 4, Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 qui định: "Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định."

Hoa Sen cho biết công ty hiểu qui định này theo hướng những phiếu gửi về công ty trong thời gian lấy ý kiến bằng văn bản là phiếu biểu quyết; các phiếu không gửi về công ty tức là đã từ bỏ quyền tham gia biểu quyết và do vậy không được xem là phiếu biểu quyết.

Điều lệ của Hoa Sen qui định: "Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý iến bằng văn bản thì nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu thu về".

Tuy số cổ phần tán thành chỉ chiếm 43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhưng chiếm tới 92% số cổ phần tham gia biểu quyết. Hoa Sen cho rằng việc thống kê tỉ lệ biểu quyết nêu trên là đúng qui định tại điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

Tuy nhiên, HOSE có công văn đề nghị Hoa Sen xác định tỉ lệ biểu quyết theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2014, vì vậy Hoa Sen tạm thời thực hiện điều chỉnh kết quả kiểm phiếu theo ý kiến của HOSE. 

Hoa Sen cho biết trong thời gian tới công ty sẽ gửi văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể Khoản 4, Điều 144, Luật Doanh nghiệp 2014 và các điều khoản liên quan để công ty có căn cứ cho các lần lấy ý kiến tiếp theo.

Theo tờ trình gửi đến cổ đông, Hội đồng quản trị của Hoa Sen đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu và trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác; đồng thời đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành nói trên. 

Giá trị phát hành dự kiến đôi với cổ phiếu là từ 500 đến 1.000 tỉ đồng, đối với trái phiếu chuyển đổi là từ 500 đến 1.000 tỉ đồng. Mục đích phát hành, theo Hoa Sen, là bổ sung vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.