Doanh nghiệp

Doanh thu tài chính giảm mạnh, lãi sau thuế quí II của Dược Việt Nam giảm 31%

14:10 | 30/07/2019

Chia sẻ

Trong quí II, do doanh thu tài chính của Dược Việt Nam giảm mạnh xuống 26 tỉ đồng nên công ty ghi nhận lãi sau thuế giảm 31% xuống 60 tỉ đồng.

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (Mã: DVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 1.467 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kì.

Giá vốn hàng bán cũng giảm 2% xuống 1.346 tỉ đồng, theo đó lợi nhuận gộp ở mức 121 tỉ đồng, giảm 2%.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 41,9 tỉ đồng xuống 25,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, phần lãi công ty liên doanh, liên kết đạt 41,4 tỉ đồng, giảm 31%

Tuy trong quí này, chi phí bán hàng của Dược Việt Nam ở mức 64 tỉ đồng, giảm 14% đồng thời chi phí quản lý giảm nhẹ xuống 29,5 tỉ đồng nhưng lãi sau thuế vẫn giảm mạnh 31% xuống 60 tỉ đồng

6 tháng đầu năm, Dược Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần 2.746 tỉ đồng, giảm 4% so với cùng kì và bằng 43% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 121 tỉ đồng, tăng 8% và 74% kế hoạch năm.

Năm 2019, Dược Việt Nam đặt mục tiêu đạt 6.329 tỉ đồng tổng doanh thu, tăng 3,6% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 218 tỉ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được năm 2018, trong đó dự kiến các công ty liên doanh liên kết mang về 146 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Dược Việt Nam đạt 5.575 tỉ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn 1.750 tỉ đồng, tăng 7%; Hàng tồn kho giảm khá mạnh từ 1.445 tỉ đồng xuống 1.184 tỉ đồng.

Nợ ngắn hạn 2.824 tỉ đồng, giảm 6% và chiếm 51% nguồn vốn. Trong đó vay nợ ngắn hạn 1.371 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Thu Hoài