Doanh nghiệp

Lãi sau thuế 6 tháng của Điện lực Nhơn Trạch 2 giảm 23% so với cùng kì

18:44 | 18/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhơn Trạch 2 đạt 4.015 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kì. Lãi sau thuế 386,6 tỉ đồng, giảm 23%.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II với doanh thu thuần 2.126 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng .

Giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên 1.812 tỉ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp ở mức 313,2 tỉ đồng, tăng 20%.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 101,8 tỉ xuống 6,9 tỉ trong khi đó chi phí tài chính 71 tỉ đồng, tăng 46,2%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 33,6 tỉ đồng xuống 22,8 tỉ đồng. Trong quí này, Nhơn Trạch 2 ghi nhận lỗ khác 6,6 tỉ đồng trong khi cùng chỉ lỗ 206 triệu đồng.

Sau khi loại trừ các loại chi phí, lãi sau thuế của Nhơn trạch 2 đạt 208 tỉ đồng, giảm 23%.

6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.015 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng . Lãi sau thuế 386,6 tỉ đồng, giảm 23% và bằng 50% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2019 Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 7.482 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 782 tỉ đồng, giảm 5% so với thực hiện 2018. 

Nhơn Trạch 2 cho biết, nguyên nhận lợi nhuận gộp 6 tháng giảm là tỉ lệ doanh thu sản xuất điện thấp hơn tỉ lệ tăng giá vốn sản xuất điện (chủ yếu là chi phí nhiên liệu khí).

Thu nhập khác tăng do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ trích lập năm 2015 với giá trị 37 tỉ đồng. 

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Nhơn Trạch 2 đạt 7.933 tỉ đồng, giảm 10% so với đầu năm.

Khoản phải thu ngắn hạn giảm 2.520 tỉ đồng xuống 1.887 tỉ đồng đến từ khoản phải thu tiền điện tạm tính của Công ty mua bán điện tính đến 30/6 chưa xuất hóa đơn 1.789 tỉ đồng. Ban lãnh đạo cho biết, công ty sẽ thu được số tiền nói trên.

Về nợ phải trả, vay ngắn hạn giảm nhẹ xuống 1.394 tỉ đồng còn vay dài hạn 1.031 tỉ đồng, giảm 34%

Xét về dòng tiền, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 940 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng .

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư giảm mạnh từ 934,3 tỉ đồng xuống 2,7 tỉ đồng do không còn tiền từ thu hồi cho vay 890 tỉ đồng

Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 790 tỉ đồng chủ yếu là tiền chi trả nợ gốc vay tăng gấp đôi.

Thu Hoài