Nhà đất

IDICO giảm gần 31% lãi trong quí II do đâu?

11:59 | 06/08/2019

Chia sẻ

Tổng Công ty IDICO – CTCP (Mã: IDC) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2019 với doanh thu và lợi nhuận cùng sụt giảm so với cùng kì.

Trong quí II/2019, IDICO đạt hơn 1.208 tỉ đồng doanh thu thuần, tương ứng giảm 25% so với cùng kì. Doanh thu của IDICO đến từ 5 mảng chính: Dịch vụ khu công nghiệp (162 tỉ đồng), kinh doanh điện (749 tỉ đồng), thu phí đường bộ (96 tỉ đồng), đầu tư kinh doanh bất động sản (24 tỉ đồng) và xây lắp (68 tỉ đồng), còn lại là doanh thu khác.

Nhìn từ kết quả trên có thể thấy kinh doanh điện chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu của IDICO, thế nhưng đây lại là mảng kém hiệu quả nhất khi lỗ gần 6 tỉ đồng do riêng giá vốn đã chiếm hơn 95% (cùng kỳ mảng điện lãi gần 38 tỉ đồng). Các mảng kinh doanh còn lại đều có lãi.

IDC-KQKD-theo-mang

Kết quả kinh doanh theo bộ phận của IDICO trong quí II/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2019.

Giá vốn hàng bán trong kì ghi nhận 1.022 tỉ đồng và lãi gộp giảm trên 33% về 186 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính của IDICO cũng giảm gần 31%, mang về chưa đến 37 tỉ đồng do không có nguồn thu từ lãi tiền cho vay và trích trước lãi hợp đồng tiền gửi các ngân hàng như cùng kỳ. Chi phí tài chính và chi phí lãi vay đồng loạt giảm trên 32%, lần lượt ghi nhận 57 tỉ đồng và 51 tỉ đồng.

Kết quả trong quí II/2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ IDICO đạt xấp xỉ 67 tỉ đồng. Con số này giảm gần 31% so với quí II năm trước. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đạt 2.267 tỉ đồng doanh thu thuần và 128 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được các cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, IDICO đưa ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế 200 tỉ đồng. Như vậy chỉ trong nửa đầu năm, Công ty đã vượt được 8% kế hoạch.

IDC-KQKD-Q22019

Kết quả kinh doanh hợp nhất quí II/2019 của IDICO (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2019

Tính đến cuối kì kế toán quí II/2019, giá trị bất động sản đầu tư cho thuê của IDICO (bao gồm nhà cho thuê và nhà cửa vật kiến trúc) còn lại 136 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn trên 15 dự án được hạch toán vào hạng mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang với tổng giá trị gần 3.009 tỉ đồng.

IDC-ch-phi-xay-dung-co-ban-do-dang

Chi tiết các hạng mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Đvt: Đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2019.

Ngoài ra, nợ phải trả của Công ty tính đến cuối kì gần 9.993 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Cụ thể, nợ ngắn hạn hơn 1.687 tỉ đồng và nợ dài hạn 8.306 tỉ đồng. Trong cơ cấu nợ dài hạn, riêng doanh thu chưa thực hiện dài hạn của đơn vị này đã gần 5.663 tỉ đồng, gồm tiền cho thuế đất, phí quản lí và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các khu công nghiệp.

IDC-doanh-thu-chua-thuc-hien-dai-han

Chi tiết doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Đvt: Đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2019

Nguyên Ngọc