Hàng hóa

Hướng dẫn đấu giá thí điểm 103.600 tấn đường theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020

07:14 | 19/08/2020

Chia sẻ

Thông tư sẽ áp dụng đối với các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Dự thảo nêu rõ, lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 là 103.600 tấn.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo qui định của pháp luật đấu giá tài sản phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Qui chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Về thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch, dự thảo qui định, sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo qui định của pháp luật hải quan.

Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2020.

Như Huỳnh