|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chủ đầu tư xây dựng (Construction project owner) là gì? Quyền và nghĩa vụ

12:03 | 07/08/2019
Chia sẻ
Chủ đầu tư xây dựng (tiếng Anh: Construction project owner) là người sở hữu hoặc người được giao quản lí và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Vậy, là người trực tiếp đầu tư vào dự án, chủ đầu tư có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?
copyright

Hình minh họa (Nguồn: The Motley Fool)

Chủ đầu tư xây dựng (Construction project owner)

Chủ đầu tư xây dựng - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction project owner hoặc Contracting authority.

Theo Điều 4 Luật đấu thầu 2013, "Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lí quá trình thực hiện dự án."

Trong Luật xây dựng năm 2014, Chủ đầu tư xây dựng được định nghĩa như sau:

"Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lí , sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng."

Chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án. Tùy thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án mà chủ đầu tư được xác định cụ thể.

Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu tư dự án giao cho Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp không có Ban quản lí dự án thì người quyết định đầu tư lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ của mình theo qui định .

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lí thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Về quyền

- Lập, quản lí dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo qui định ;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lí dự án;

- Lựa chọn, kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lí dự án;

- Tổ chức lập, quản lí dự án; quyết định thành lập, giải thể Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng một dự án theo thẩm quyền;

- Các quyền khác theo qui định của pháp luật.

Về nghĩa vụ

- Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng;

- Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo qui định;

- Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lí, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật;

- Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án và của người quyết định đầu tư;

- Tổ chức quản lí thực hiện dự án theo qui định ;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kì báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền;

- Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay;

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật. (Theo Luật xây dựng năm 2014)

Khai Hoan Chu