Tài chính

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam được dùng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư trái phiếu của ngân hàng và Chính phủ?

15:40 | 17/06/2019

Chia sẻ

Đây là một trong những nội dung mới trong dự thảo sửa đổi thông tư 312 về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi đang được Bộ Tài chính thực hiện lấy ý kiến.

Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 312 về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang được Bộ Tài Chính lấy ý kiến, dự kiến sẽ bổ sung qui định về "Xử lý tổn thất trong trường hợp cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt".

Cụ thể, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng số dư của khoản thu lãi cho vay đặc biệt đối với các TCTD được kiểm soát đặc biệt đang hạch toán tại một tiểu khoản riêng của quỹ dự phòng nghiệp vụ theo qui định này để bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn cho vay đặc biệt.

Đáng chú ý, dự thảo cũng nêu rõ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư, mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN, gửi tiền tại NHNN, mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ theo quyết định của NHNN. 

Điều này có thể giúp gia tăng khả năng chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền.

Trong trường hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải bán các khoản đầu tư này để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền thì phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua sẽ được hạch toán vào quĩ dự phòng nghiệp vụ đối với trái phiếu Chính phủ và tín phiếu NHNN; hoặc tiểu khoản riêng trong quĩ.

Việc sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo qui định về bảo hiểm tiền gửi và cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt phải đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến khả năng chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền, đảm bảo an toàn vốn.

Trong trường hợp quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được tiếp nhận hỗ trợ hoặc vay của tổ chức có bảo lãnh của Chính phủ theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi.

Dự thảo này sẽ được làm rõ và thống nhất sau khi Bộ Tài chính kết thúc trưng cầu ý kiến góp ý tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Ngọc Huyền