Doanh nghiệp

SCIC đặt kế hoạch lãi trước thuế 4.839 tỉ đồng năm 2020

17:38 | 27/02/2020

Chia sẻ

Doanh thu mục tiêu 6.916 tỉ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2019.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Trong năm nay, SCIC sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và lợi ích của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, SCIC sẽ thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chỉ tiêu doanh thu dự kiến 6.916 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.839 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.470 tỉ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 8,3%, ngoài ra kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển 3.000 tỉ đồng...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu SCIC báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 trước ngày 30/6/2020 và ngày 31/12/2020.

Năm 2019, SCIC đạt doanh thu 6.760 tỉ đồng, trong đó doanh thu cổ tức đạt 4.407 tỉ đồng, doanh thu tài chính đạt 2.026 tỉ đồng. Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế 4.067 tỉ đồng. SCIC thoái thành công tại 12 doanh nghiệp (trong đó 11 doanh nghiệp bán hết và một doanh nghiệp bán bớt). Doanh thu từ thoái vốn đạt 314 tỉ đồng, trên giá vốn 82 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, danh mục quản lí của SCIC gồm 147 doanh nghiệp với giá trị vốn Nhà nước 29.366 tỉ đồng, trên tổng vốn điều lệ 99.894 tỉ đồng.

Đông A