Tài chính

Quan hệ vốn giữa ngân hàng và công ty tài chính trực thuộc sẽ bị kiểm soát chặt chẽ?

17:05 | 12/04/2019

Chia sẻ

NHNN đang có kế hoạch hạn chế việc các ngân hàng sử dụng dòng tiền cho vay thông qua bên thứ ba để mua trái phiếu do chính các công ty con trực thuộc ngân hàng đó phát hành.
Quan hệ vốn giữa ngân hàng và công ty tài chính trực thuộc sẽ bị kiểm soát chặt chẽ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất bổ sung qui định về việc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng để khách hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp "Để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp là công ty con của chính ngân hàng đó".

Theo NHNN, Luật các TCTD qui định công ty tài chính (CTTC) không được huy động vốn từ tiền gửi của cá nhân, nguồn vốn huy động chủ yếu của công ty tài chính là từ vốn vay của tổ chức (bao gồm cả TCTD, ngân hàng mẹ), phát hành giấy tờ có giá (bao gồm cả trái phiếu) cho các tổ chức, nhận tiền gửi của tổ chức

Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp là công ty con của ngân hàng thương mại (NHTM) đang thực hiện huy động vốn thông qua hình thức Ngân hàng mẹ (A) cho vay đối với một tổ chức B (là sân sau của A và công ty con của A) để tổ chức B mua trái phiếu của doanh nghiệp.

Vì vậy, dự thảo thông tư bổ sung qui định mới nhằm hạn chế việc sử dụng dòng tiền vay của ngân hàng thương mại, lòng vòng để mua trái phiếu do công ty con trực thuộc các ngân hàng thương mại phát hành.

Ngoài mục đích đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của công ty con trực thuộc chính ngân hàng, NHNN cũng đề xuất một số trường hợp mà các TCTD không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp bao gồm:

(1) Khách hàng thuộc đối tượng qui định tại khoản 1 Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng;

(2) Khách hàng là người có liên quan của các đối tượng qui định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 126 Luật các TCTD;

(3) Khách hàng là đối tượng qui định tại khoản 1 Điều 127, khách hàng là người có liên quan của đối tượng qui định tại khoản 1 Điều 127 Luật các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung);

(4) Để đầu tư trái phiếu chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).


Khoản 1, Điều 126, Luật các TCTD

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn;

b) Cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương.

Khoản 4, Điều 126, Luật các TCTD.

Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát.

Khoản 1, Điều 127, Luật các TCTD

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng sau đây:

a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập;

d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó;

đ) Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng;

e) Các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát.

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng