|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận IDI giảm 80% trong quý III

10:09 | 30/10/2023
Chia sẻ
Tính đến cuối tháng 9, tổng nợ vay của IDI khoảng 4.394 tỷ đồng, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu (3.429 tỷ đồng) và chiếm 52% tổng nguồn vốn.

Báo cáo tài chính quý III/2023 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (Mã: IDI) cho thấy doanh thu thuần đạt 1.749 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng hơn 1.638 tỷ đồng, chiếm 94% doanh thu, giảm 6% so với quý III/2022.

Lợi nhuận gộp đạt 111 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 11% xuống 6%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 50% lên 89 tỷ đồng, chủ yếu do lãi vay tăng mạnh. Chi phí bán hàng giảm 55% xuống 29 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều.

Trừ hết đi chi phí, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 19 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, IDI ghi nhận 5.338 tỷ đồng doanh thu và 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 14%, 87% so với cùng kỳ. Lãi ròng giảm 89% xuống 56 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu, cá tra là mảng mang về doanh thu lớn nhất cho IDI với 2.128 tỷ đồng (chiếm 42%), giảm 22% so với cùng kỳ. Tiếp theo là doanh thu bán bột cá, mỡ cá với 2.064 tỷ đồng. Doanh thu từ thức ăn chăn nuôi khoảng 1.010 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý III.

Năm nay, IDI đặt mục tiêu 8.133 tỷ đồng doanh thu thuần, 186 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba quý, IDI đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu, 37% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối tháng 9, tổng tài sản của IDI đạt 8.393 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.606 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 4% lên 1.601 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (27%) trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn với 2.282 tỷ đồng, trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 1.448 tỷ đồng. IDI phải thu từ Công ty TNHH MTV Kiểm định và Đầu tư Toàn Cầu gần 126 tỷ đồng, phải thu từ CTCP Dầu cá châu Á, CTCP Xuất khẩu Thủy hải sản sạch với số tiền lần lượt là 314 tỷ đồng 236 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Cuối quý III, tổng nợ vay của IDI khoảng 4.394 tỷ đồng, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu (3.429 tỷ đồng), chiếm 52% tổng nguồn vốn. 9 tháng đầu năm, công ty đi vay thêm 5.718 tỷ đồng, trả nợ gốc vay 5.346 tỷ đồng. Số tiền lãi vay mà IDI phải trả trong ba quý khoảng 269 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ của IDI hơn 656 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 242 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 560 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 331 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 13 tỷ đồng.

Lâm Anh