|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Licogi 14 (L14) lãi đột biến quý IV/2022 nhờ hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán

14:29 | 18/01/2023
Chia sẻ
Bán và hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư chứng khoán từ quý II và quý III/2022 khi thị trường thuận lợi kéo lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của Licogi 14 tăng 207% so với quý IV/2021.

CTCP Licogi 14 (Mã: L14) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần hơn 44 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán đã giảm 20% so với quý IV/2021, xuống mức 24 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp đạt 45,8%.

Trong kỳ, Licogi 14 ghi nhận chi phí tài chính âm gần 25 tỷ đồng chủ yếu bởi doanh nghiệp đã bán và hoàn nhập trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán từ quý II và quý III/2022 khi thị trường trở nên thuận lợi hơn.

Các chi phí khác gia tăng không đáng kể nên doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 35 tỷ đồng, gấp 3 lần so với quý IV/2022.

Luỹ kế năm 2022, Licogi 14 có doanh thu 173 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tuy vậy, chi phí tài chính tài chính ở mức 45 tỷ đồng (chủ yếu là trích lập dự phòng các khoản đầu tư) và chi phí bán hàng gần 27 tỷ đồng (tăng 59% so với năm 2021) khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 62% so với năm trước, xuống còn 19 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Licogi 14.

Tính đến cuối năm 2022, L14 có tổng tài sản ở mức 567 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu hàng tồn kho kiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 167 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Tổng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn ở mức 228 tỷ đồng.

Khoản chứng khoán kinh doanh trên báo cáo của doanh nghiệp ghi nhận 14 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

Tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp có 163 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 13% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức 25 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn là 14 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu vào cuối quý IV/2022 của doanh nghiệp ở mức 404 tỷ đồng, gồm 44 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Đăng Nguyên