|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng quý III niên độ 2022 - 2023 của Tài chính Hoàng Huy (TCH) giảm 18% so với cùng kỳ

20:55 | 27/01/2023
Chia sẻ
Tài chính Hoàng Huy (TCH) ghi nhận 75 tỷ đồng lãi ròng quý III niên độ 2022 - 2023, giảm 18% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III niên độ 2022 – 2023 (từ 1/4/2022 đến 31/12/2022) với doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 22% lên 28%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 24% lên 105 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay. Các chi phí khác như tài chính, quản lý doanh nghiệp, bán hàng cũng tăng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Tài chính Hoàng Huy đạt 198 tỷ đồng tăng 27%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ khoảng 75 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ TCH.

Luỹ kế 9 tháng năm 2022, công ty ghi nhận 1.541 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế khoảng 271 tỷ đồng;giảm lần lượt 4% và 40% so với 9 tháng năm 2021. 

Về cơ cấu doanh thu, bất động sản là mảng mang lại nguồn thu lớn nhất cho Tài chính Hoàng Huy với 896 tỷ đồng, chiếm 58%. Nguồn thu thứ hai từ hợp đồng xây dựng chiếm 22%, khoảng 333 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm là 3.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tài chính Hoàng Huy đạt 14.311 tỷ đồng, giảm 2% so với ngày 1/4/2022.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn khoảng 7.169 tỷ đồng. Trong đó khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 - 12 tháng giá trị 6.301 tỷ đồng với lãi suất từ 5 - 11%/năm đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng.

9 tháng năm 2022, công ty thu về 322 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 45% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 12/2022, hàng tồn kho của Tài chính Hoàng Huy là 3.097 tỷ đồng, tăng 17% so với ngày 1/4/2022 do tồn kho kinh doanh bất động sản gia tăng.

Hai dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là dự án Hoàng Huy Commerce – Toà H1  Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (Hoang Huy Grand Tower).

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Tài chính Hoàng Huy khoảng 364 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngân hàng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 138 tỷ đồng, nợ vay dài hạn là 226 tỷ đồng. Tổng tiền lãi phải trả trong 9 tháng năm 2022 của công ty là 72 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối III niên độ 2022 - 2023 là 11.446 tỷ bao gồm 478 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tài chính Hoàng Huy ghi nhận âm 203 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 1.627 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 2.030 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng là 200 tỷ.

Lâm Anh

NĐT cá nhân và tổ chức trong nước giao dịch như thế nào trong tuần VN-Index đỏ lửa?
Kịch bản dòng tiền qua kênh khớp lệnh tại các nhóm nhà đầu tư không có sự thay đổi nhiều so với tuần trước khi tổ chức trong nước cùng khối ngoại duy trì bán ròng với giá trị lần lượt 879 tỷ đồng và 1.326 tỷ đồng. Ngược lại, cá nhân trong nước mua ròng gần 2.192 tỷ đồng. Riêng khối tự doanh đảo chiều mua ròng nhẹ hơn 12 tỷ đồng.