Thời sự

Bộ Chính trị đặt mục tiêu nợ công năm 2030 không quá 60% GDP

14:18 | 17/01/2019

Chia sẻ

Theo Nghị quyết vừa ban hành của Bộ Chính trị, mục tiêu đặt ra đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP...

Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, với những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2020-2045.

bo chinh tri dat muc tieu no cong nam 2030 khong qua 60 gdp

Theo Nghị quyết này, mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản dưới 33% tổng số lao động của cả nước. Đến năm 2035, con số này giảm xuống dưới 25% tổng số lao động của cả nước.

Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao trên thế giới (giá trị từ 0,7- 0,799). Và đến năm 2045, giảm xuống còn dưới 15% tổng số lao động của cả nước.

Đến 2025 hoàn thành dứt điểm các công trình có tính cấp bách

Đối với nguồn vật lực, Nghị định nêu đến năm 2025, hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, công cụ thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản phù hợp với thực tế quy mô và hiệu quả đầu tư. Xây dựng mới và duy trì vận hành mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên môi trường hiện có.

Ngoài ra, hình thành hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ, hiện đại. Hoàn thành dứt điểm các công trình có tính chất cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, nâng cấp hạ tầng kết nối giữa các vùng, miền và kết cấu hạ tầng đô thị.

Đến 2035, phát triển các công cụ điều tiết thị trường quyền sử dụng đất, bảo đảm khoảng 99% diện tích đất tự nhiên được đưa vào khai thác, sử dụng. Kiểm soát tình hình ô nhiễm nguồn nước; phục hồi 25% diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái. Đến năm 2045, chủ động ngăn ngừa, hạn chế tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nợ công đến 2030 không quá 60% GDP

Đối với nguồn tài lực, mục tiêu đến năm 2025, bảo đảm cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước; đến năm 2020 xuống dưới 4% GDP; đến năm 2030 xuống khoảng 3% GDP, hướng tới cân bằng thu - chi ngân sách nhà nước.

Đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP. Mức dự trữ quốc gia đạt 0,8% - 1,0% GDP. Dư nợ thị trường trái phiếu đạt 55% GDP.

Đến năm 2035, mức dự trữ quốc gia đạt 1,5% GDP. Dư nợ thị trường trái phiếu đạt 70% GDP. Nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 20% - 30% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn. Thu ngân sách nhà nước về đất đai đạt 10%, thu từ khai thác tài sản công đạt 5% tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm.

Đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP. Dư nợ thị trường trái phiếu đạt 80% GDP.

Nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 30 - 50% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn. Giữ ổn định thu ngân sách nhà nước về đất đai đạt 10%, thu từ khai thác tài sản công đạt 5 - 7% tổng thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư và lao động sang sử dụng tổng hợp. Cơ cấu lại nền kinh tế, ngành, vùng và sản phẩm. Tập trung các nguồn lực phát triển những sản phẩm có lợi thế so sánh, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng cao và có thị trường tiêu thụ…là những giải pháp mà Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị đã vạch ra để từng bước thực hiện các mục tiêu này.

Xem thêm

Như Huỳnh