|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Yeah1 kinh doanh ra sao sau giai đoạn tái cấu trúc?

19:57 | 31/01/2023
Chia sẻ
Lãi ròng Yeah1 giảm 99% còn 2 tỷ đồng trong quý IV/2022 song công ty vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) cho thấy doanh thu thuần giảm 44% xuống 114 tỷ đồng so với cùng kỳ. Còn biên lãi gộp được cải thiện từ 13% lên 40%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 93% xuống 27 tỷ đồng do quý IV/2021 công ty ghi nhận 416 tỷ đồng từ thoái vốn công ty con. Các chi phí như tài chính, bán hàng đều giảm song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70% lên 46 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của Yeah1 gần 9 tỷ đồng giảm 97%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 2 tỷ đồng giảm 99% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Yeah1.

Luỹ kế cả năm 2022, Yeah ghi nhận 319 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 70%, lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng tăng 3% so với năm 2021. Như vậy, công ty hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu, vượt 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong năm 2022, mảng tư vấn truyền thông quảng cáo và tổ chức sự kiện vẫn chiếm 1/2 cơ cấu doanh thu của Yeah1 với 161 tỷ đồng. Nguồn thu lớn thứ hai của công ty là quảng cáo trên kênh truyền hình, chiếm 36%, khoảng 117 tỷ đồng.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tải sản của Yeah1 khoảng 1.247 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Công ty có khoảng 27 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới ba tháng.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu với 934 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là 564 tỷ đồng, phải thu dài hạn là 370 tỷ đồng và công ty phải trích lập dự phòng gần 61 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Ngoài ra, cuối quý IV/2022, khoản đầu tư vào công ty liên kết của Yeah1 tăng 7% so với đầu năm lên 142 tỷ đồng. Khoản đầu tư lớn nhất được Yeah1 đổ vào CTCP Truyền thông số 1 với giá trị ghi sổ ngày 31/12/2022 là 89 tỷ đồng, tiếp theo là CTCP Giải trí 100D với số tiền lên tới 21 tỷ đồng.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tổng nợ vay của công ty khoảng 83 tỷ đồng cuối quý IV/2022, phần lớn là vay từ bên thứ ba. Số tiền lãi mà Yeah1 phải trả trong năm 2022 khoảng 7 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty là 910 tỷ đồng, trong đó, 313 tỷ đồng là vốn góp chủ sở hữu, 551 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, gần 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022. 

Lâm Anh

Bài 2: Dòng vốn tắc nghẽn, bóp nghẹt kinh tế sản xuất, nhà đầu tư cũng mất kênh đa dạng danh mục
Đã có những tia sáng dần xuất hiện khi những doanh nghiệp phát hành trái phiếu sau khi có quy định mới (Nghị định 08). Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để khơi thông dòng vốn tắc nghẽn nghiêm trọng.